Antimetastātisku zāļvielu kandidātu izstrāde

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis – atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai radot jaunu antimetastātisku zāļvielas kandidātu augstas nepieciešamības zāļu kategorijā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrātāts un izvēlēts jauns antimetastātisks zāļvielas kandidāts tālākiem klīniskiem pētījumiem. Projekta gaitā tiks aizstāvēts vismaz 1 promocijas darbs, 1 bakalaura diploms, iesniegti 2 patenta pieteikumi (PCT) un 3 rakstu manuskripti SCI žurnālos.

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/294
Projekta zinātniskais vadītājs Dr. chem. Pāvels Arsenjans
Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 648 037,63 EUR
(ERAF finansējums – 550 831,98 EUR; valsts budžeta finansējums – 48 602,82 EUR)

Publicēts 03.03.2017.

Projekta īstenošana noslēgusies!!!