Paveiktais laika periodā no 01.12.2018. līdz 28.02.2019.

1. aktivitāte “Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu  izstrāde”

Pārskata periodā ir uzsākts darbs pie 6-okso-6H-selenofēn[2,3-g]hromēn-7-karbonskābju sintēzes metožu izstrādes, un perioda ietvaros pabeigta PA-27 metožu izstrāde, veicot reakcijas videi draudzīgākajos šķīdinātājos.
Praksē izmēģināta metode tīras vielas iegūšanai neizmantojot horomatogrāfiju. Pilota mēģinājumā ir iegūti 9g PA-27 piecās stadijās, sākot no 2,4-dihidroksibenzaldehīda.

2.aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Turpinās jaunsintezēto selenofēnkumarīnu citotoksiskā efekta pārbaude in vitro uz vairākām šūnu līnijām. Noteikta perspektīvāko savienojumu spēja ietekmēt kaspāzes aktivitāti un apoptozi.

3. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Februāra beigās ir uzsākts in vivo eksperiments pēc aklā testa protokola, lai noskaidrotu PA-27 devas efektivitātes salīdzinājumu, ievadot vielu perorāli un subkutāni uz krūts vēža (4T1) un plaušu karcinomas (LCC1) modeļiem.

4. aktivitāte “Līdersavienojumu darbības mehānismu pētījumi”

Tika noteikta savienojumu ietekme uz EZH2 ekspresiju audzēju šūnu, kā arī tika izpētīta savienojumu spēja ietekmēt CD39 fermenta aktivitāti. Eksperimenti tika veikti, izmantojot  tīru komerciālu fermentu,  un izmantojot audzēju šūnu lizātus.

7. aktivitāte “Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Nosūtīts un pieņemts izskatīšanai patenta pieteikums.

Publicēts raksts: “Unusual N,Se-heterocycles with cyclic Se–N+ bond of isoselenazolopurinium type”, P. Arsenyan, J. Vasiljeva, A. Ivanova, S. Belyakov, Mendeleev Commun., 2019, 29, 96–98. [doi: 10.1016/j.mencom.2019.01.033].

Sagatavots un aizsūtīts publicēšanai raksta manuskripts: „Selenopheno[2,3-f]coumarins: a novel scaffold with antimetastatic activity against melanoma and breast cancer”.

Publicēts: 04.03.2019.