Zinātniskā padome

OSI Zinātniskās padomes (ZP) sastāvs darbu uzsācis 19.12.2022.  ZP darbojas saskaņā ar ZP un ZP vēlēšanu nolikumu (skatīt).

ZP darba kārtību un pieņemtos lēmumus skatīt zemāk.

Zinātniskās padomes locekļi

Prof. Edgars Sūna
Edgars Sūna

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

OSI strādā kopš 1990. gada. 1996. gadā stažējies Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV) prof. E.Vedēja laboratorijā. LU Ķīmijas doktors (1999). Kopš 2003. gada – laboratorijas vadītājs, kopš 2006. gada – vadošais pētnieks. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Orgdenists, G.Vanaga balva, P.Valdena medaļu, V. Capa balvu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. LU Ķīmijas fakultātes profesors.

Prof. Kristaps Jaudzems
Foto Kristaps Jaudzems

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs. Stažējies Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Pētījumi saistīti ar proteīnu struktūras un proteīnu-zāļvielu mijiedarbības izpēti, izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Dr. chem. hab. Gunārs Duburs
Foto Gunars Duburs

Zinātniskās padomes goda loceklis

Strādā OSI kopš 1957.g. Ilggadējs Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (1964-2016). LZA īstenais loceklis kopš 1992.g. Izstrādājis un ieviesis divus oriģinālus medicīnas preparātus, vienu lauksaimniecības preparātu. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, Latvijas Valsts prēmija, Gustava Vanaga balva, P.Valdena balva, O.Šmīdeberga medaļa, D.H.Grindela medaļa, S.Hillera medaļa.

Dr. chem. Pāvels Arsenjans
Foto Pavels Arsenjans

OSI strādā kopš 1994. gada. 2001. gadā Latvijas Universitātē ieguva ķīmijas doktora grādu. Kopš 2005. gada vada Farmakomodulatoru sintēzes grupu. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Apbalvots ar S. Hillera medaļu un G.Vanaga balvu.

Prof. Maija Dambrova
Foto Maija Dambrova

Latvijas Universitātē ar izcilību absolvējusi Ķīmijas fakultāti, kā arī aizstāvējusi Bioloģijas maģistra grādu. Upsalas Universitātē (Zviedrija) aizstāvējusi Farmācijas doktora grādu. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada vada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju. Apbalvota ar D. H. Grindeļa un akadēmiķa S. Hillera medaļām, laureāte L’Oreal Latvijas stipendijai Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Dr. chem. Liene Grigorjeva
Foto Liene Grigorjeva
Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
Foto Martins Katkevics

OSI strādā kopš 1989. gada. No 2004. gada vadošais pētnieks un no 2007. gada Bioloģiski aktīvo savienojumu sintēzes laboratorijas vadītājs. Mārtiņš Katkevičs ir beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti un 1996. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, kā arī no 1997. līdz 1999 gadam studējis un strādājis Kioto Universitātē (Japāna) prof. K. Tamao grupā.

Dr. pharm. Edgars Liepiņš
Foto Edgars Liepins

OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā strādā kā vadošais pētnieks kopš 2006. gada. Farmaceita grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē 2001. gadā, doktora grāds farmaceitiskajā farmakoloģijā Latvijas universitātē iegūts 2005. gadā. Stažējies Upsalas Universitātē. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Dr. chem. Ilga Mutule
Foto Ilga Mutule
Dr. chem. Vita Ozola
Foto Vita Ozola

OSI strādā no 1989. gada, kopš 2006. gada – vadošā pētniece Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. Absolvējusi RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, 1998. gadā ieguvusi doktora grādu bioorganiskajā ķīmijā (OSI). Stažējusies Vircburgas Universitātē (1998) un Bonnas Universitātē (1999) Vācijā (Prof. C.E.Müller), kā arī Londonas Karaliskajā koledžā (Prof. C.B.Reese, 1996).

Dr. chem. Kārlis Pajuste
Foto Karlis Pajuste
Dr. chem. Aiva Plotniece
Foto Aiva Plotniece

OSI strādā kopš 1991. gada; no 2005. gada vadošā pētniece. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1991); turpat ieguvusi maģistra grādu (1996) un aizstāvējusi doktora disertāciju (2003). L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu laureāte (2007).

Dr. chem. Gints Šmits
Foto Gints Smits

OSI strādā no 2005. gada, kopš 2019. gada CNS Aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs. Absolvējis RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, 2015. gadā iegūstot doktora grādu ķīmijā. No 2015. līdz 2016. gadam stažējies Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā (EPFL Lausanne) prof. N. Krāmera (N. Cramer) vadībā. Solomona Hillera balvas laureāts (2015). Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Dr. chem. Jānis Veliks
Foto Janis Veliks
Dr. med. Līga Zvejniece
Prof. Raivis Žalubovskis
Foto Raivis Zalubovskis

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1994. gada. Raivis Žalubovskis ir ieguvis doktora grādu organiskajā ķīmijā KTH (Karaliskā tehniskā augstskola, Stokholma, Zviedrija), bakalaura un maģistra grādus ķīmijā ieguva LU Ķīmijas fakultātē. RTU asociētais profesors.

Dr. chem. Kārlis Pajuste un Dr. med. Līga Zvejniece ZP sastāvā darbojas uz Dr. chem. Osvalda Pugoviča un prof. Aigara Jirgensona mandātu nolikšanas laiku.

ZP sēžu darba kārtība un pieņemtie lēmumi
19.12.2022. Nr.22(656)

ZP sēde notika 2022. gada 19. decembrī.

 

Darba kārtība
 • OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja(-s) vēlēšanas
 • OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja(-s) vietnieka(-ces) vēlēšanas
 • OSI Zinātniskās padomes sekretāra(-es) apstiprināšana
 • OSI Zinātniskās padomes nākamās sēdes datuma noteikšana studentu grantu atskaišu izskatīšanai
Lēmumi
 • Par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēts LZA akadēmiķis, prof. Edgars Sūna.
 • Par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts LZA akadēmiķis, prof. Kristaps Jaudzems.
 • Par ZP sekretāri apstiprināta Dr. chem. Elīna Priede.
 • Nākamo ZP sēdi sasaukt 05.01.2023.

06.01.2023. Nr. 1(657)

ZP sēde notika 2023. gada 5. janvārī.

 

Darba kārtība
 • Divu studentu grantu gala atskaišu noklausīšanās.
 • OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.
 • ZP darbības plāna 2023. gadam apspriešana.
 • Dažādi jautājumi.
Lēmumi
 • Pieņemt abu studentu grantu gala atskaites.
 • Piešķirt finansējumu iekšējā pētniecības granta pieteikuma īstenošanai.
 • Apstiprināt ZP darbības plānu 2023. gadam.
 • Veikt grozījumus 07.03.2019. ZP sēdē Nr. 5 (584) apstiprinātajā “OSI akadēmisko amatu vēlēšanu nolikumā”, papildinot to ar 16. punktu par “OSI emeritētā pētnieka” nosaukuma piešķiršanu.

19.01.2023. Nr. 2(658)

ZP sēde notika 2023. gada 19. janvārī.

 

Darba kārtība

2023. gada OSI budžeta apspriešana:

 • Infrastruktūras uzturēšanas budžeta projekts.
 • OSI kopējais budžeta plāns (Pārskats par budžeta izpildi).
 • OSI direktora darba alga.
Lēmumi
 • Apstiprināt 2023. gada OSI kopējo budžeta plānu.
 • 2023. gadā direktora algu noteikt 34,00 eiro/stundā.

03.02.2023. Nr. 3(659)

ZP sēde notika 2023. gada 2. februārī.

 

Darba kārtība

 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 • OSI zinātnisko darbinieku snieguma finansējuma apstiprināšana.
 • Dažādi jautājumi.

Lēmumi

 • vadošā pētnieka amatā apstiprināt 7, pētnieka amatā – 3 un asistenta amatā – 2 OSI darbiniekus.

 • Diviem OSI darbiniekiem piešķirt OSI emeritētā pētnieka goda nosaukumu.
 • Apstiprināt 2022. gada OSI zinātnisko darbinieku sniegumu.

Uzsāktas debates par OSI Attīstības stratēģijas 2022–2027 pasākuma 1.2.7. “Starptautiska zinātnisko padomdevēju paneļa attīstīšana” īstenošanu.

20.02.2023. Nr. 4(660)

ZP sēde notika 2023. gada 9. februārī.

 

Darba kārtība

 • Potenciālo kandidātu izvirzīšana kalendāram “Zinātne Latvijai”.

Lēmumi

Balstoties uz prof.Maijas Dambrovas un Dr. Ilgas Mutules ierosinājumiem,kā kandidātus Izglītības un zinātnes ministrijas nākamā gada kalendāram “Zinātne Latvijai” izvirzīt 4 jaunos zinātniekus (2 sievietes un 2 vīriešus).

03.03.2023. Nr. 5(661)

ZP sēde notika 2023. gada 2. martā.

 

Darba kārtība

 • Starptautiskā zinātnisko padomdevēju paneļa struktūras un funkciju apspriešana.
 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.

Lēmumi

 • Nākamajā ZP sēdē apspriest administrācijas sagatavoto nolikumu par OSI starptautisko konsultatīvo padomi.
 • Līdz nākamajai ZP sēdei iesūtīt priekšlikumus par kanditātiem darbam OSI starptautiskajā konsultatīvajā padomē.
 • Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 1, pētnieka amatā – 1 un asistenta amatā – 1 OSI darbinieku.

24.03.2023. Nr. 6(662)

ZP sēde notika 2023. gada 16. martā.

 

Darba kārtība

 • Nolikuma par OSI starptautisko konsultatīvo padomi apspriešana.

Lēmumi

 • Pamatojoties uz aizklāto ZP balsojumu, apstiprināt “Nolikums par Latvijas
  Organiskās sintēzes institūta starptautisko konsultatīvo padomi”.

11.04.2023. Nr. 7(663)

ZP sēde notika 2023. gada 6. aprīlī.

Darba kārtība

 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 • Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI attīstības stratēģijas īstenošanu 2022. gadā.

Lēmumi

 • Pētnieka amatā apstiprināt 1 un asistenta amatā – 5 OSI darbiniekus.
 • Pieņemt direktora atskaiti. Balstoties uz direktora Osvalda Pugoviča ziņojumu, ZP priekšsēdētājs prof. Edgars Sūna ierosināja:
  • ZP locekļiem nākamajā sēdē sniegt priekšlikumus, kā sekmīgi īstenot OSI attīstības stratēģijas pasākumu “Iekšējo grantu sistēmas pilnveide, paredzot atbalstu uzsākot pētniecisko darbību, veicinot jaunu virzienu attīstību un esošo virzienu kapacitātes palielināšanos”;
  • turpināt izvirzīt OSI starptautiskās konsultatīvās padomes zinātnisko padomdevēju kandidātus.

16.05.2023. Nr.8 (664)

ZP sēde notika 2023. gada 11. maijā.

 

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. OSI attīstības stratēģijas pasākuma 1.2.4. “Iekšējo grantu sistēmas pilnveide, paredzot atbalstu uzsākot pētniecisko darbību, veicinot jaunu virzienu attīstību un esošo virzienu kapacitātes palielināšanos” sekmīgas īstenošanas apspriešana.
 3. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) apvienošanu.
 4. OSI direktora vēlēšanu nolikumā nepieciešamo korekciju apspriešana.

Lēmumi

 1. Zinātniskā asistenta amatā apstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Izveidot darba grupu priekšlikumu izstrātei nolikumā “Kārtība, kādā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) piešķir iekšējos grantus pētniecības darbu izstrādei” (apstiprināts 09.05.2017. ZP sēdē Nr. 10(559)).
 3. Atbalstīt atvasinātas publiskas personas „Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (OSI) un atvasinātas publiskas personas „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” reorganizāciju, līdz 2026. gada 30. jūnijam izveidojot vienu juridisku personu – vienu atvasinātu publisku personu, ar nosacījumu, ka:
  • reorganizācijai tiek izmantoti Atveseļošanās un noturības mehānisma projekta līdzekļi vismaz EUR 11 000 000 apmērā;
  • tiek saglabāta abu institūciju (BMC un OSI) identitāte;
  • reorganizētajā iestādē tiek saglabāta struktūrvienību vadītāju kontrole pār projektu un līgumdarbu izpildes rezultātā uzkrātajiem līdzekļiem;
  • reorganizētās iestādes ietvaros netiek palielināts netiešo izmaksu atskaitījumu slogs pētniecisko projektu ietvaros;
  • reorganizētās iestādes augstākajā lēmējinstitūcijā tiek saglabāta OSI un BMC paritāte.

  OSI Zinātniskā padome deleģē OSI direktoru Osvaldu Pugoviču pārstāvēt OSI augstāk minētajā reorganizācijas procesā.

 4. Uzdot administrācijai aktualizēt “Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” direktora vēlēšanu nolikums” (apstiprināts 25.08.2022. ZP sēdē Nr. 12(646)) saskaņā ar LV esošajiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot ZP atklātajā balsojumā pieņemtās izmaiņas 11. punktā – par minimālajām prasībām Direktora amata kandidātiem.

09.06.2023. Nr.9 (665)

ZP sēde notika 2023. gada 8. jūnijā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.
 3. OSI direktora vēlēšanu nolikuma apstiprināšana.
 4. OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāva apspriešana.
 5. Kandidātu izvirzīšana Latvijas Zinātņu Akadēmijas īsteno un korespondētājlocekļu vēlēšanām.
 6. OSI Fonda dibināšanas apspriešana.
 7. OSI iekšējo grantu nolikuma korekciju izstrādei paredzētas darba grupas izveide.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Piešķirt finansējumu granta pieteikuma īstenošanai.
 3. Apstiprināt 25.08.2022. ZP sēdē Nr. 12(646) pieņemtā “Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” direktora vēlēšanu Nolikums” grozījumus.
 4. Uzdot ZP sekretārei sagatavot sarakstu ar izvirzītajiem OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes locekļu kandidātiem un organizēt elektronisku balsošanu par katra kandidāta atbalstīšanu vai noraidīšanu.
 5. Rekomendēt divu OSI vadošo pētnieku kandidatūras LZA korespondētājlocekļa vakancei materiālzinātnes nozarē, divu OSI vadošo pētnieku kandidatūras korespondētājlocekļa vakancei ķīmijas nozarē, un 2 OSI vadošo pētnieku kandidatūras īstenā locekļa vakancei.
 6. Apstiprināt prof. Aigaru Jirgensonu un prof. Kristapu Jaudzemu kā OSI Fonda valdes locekļus.
 7. Apstiprināt darba grupas sastāvu 09.05.2017. ZP sēdē Nr. 10(559) apstiprinātā nolikuma “Kārtība, kādā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) piešķir iekšējos grantus pētniecības darbu izstrādei” izskatīšanai un labojumu sagatavošanai.

30.06.2023. Nr. 11(667)

Sēde notika klātienē 2023. gada 29. jūnijā

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. Studentu grantu vidusposma atskaišu noklausīšanās, balsojums par finansējuma turpināšanu.
 3. Balsojuma par OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes locekļu kandidātiem rezultātu apspriešana.

Lēmumi

 1. Asistenta amatā apstiprināt 2 OSI darbiniekus.
 2. Turpināt visu 7 studentu grantu finansēšanu.
 3. Uzdot administrācijai uzrunāt ZP atlasītos kandidātus iesaistīties OSI Starptautiskajā konsultatīvajā padomē.

 

14.08.2023. Nr. 12(668)

Sēde notika klātienē 2023. gada 10. augustā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. Studentu grantu noslēguma atskaišu noklausīšanās.
 3. Iekšējā granta starpatskaites noklausīšanās.
 4. Direktora ziņojums par aktualitātēm saistībā ar OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra apvienošanu.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 1 OSI darbinieku, pētnieka amatā – 1 OSI darbinieku un assistenta amatā – 3 OSI darbiniekus.
 2. Pieņemt divu jauno doktoru atskaites par sudentu granta ietvaros paveikto.
 3. Turpināt OSI iekšējā pētniecības granta finansēšanu.
 4. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.

31.08.2023. Nr. 13(669)

Sēde notika klātienē 2023. gada 29. augustā.

Darba kārtība

 1.  Ar OSI direktora vēlēšanām saistītu jautājumu apspriešana.
 2. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par aktualitātēm saistībā ar OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes izveidošanu.

Lēmumi

 1. Konkursu uz OSI direktora amata vietu izsludināt 01.09.2023., pieteikšanās termiņu noteikt 01.10.2023.; atalgojumu – 34.00 EUR/stundā. OSI direktora vēlēšanu sapulci organizēt 17.10.2023. plkst. 10:00.

11.09.2023. Nr. 14(670)

Sēde notika klātienē 2023. gada 7. septembrī.

Darba kārtība

 1. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācijas projekta uzraudzību. 
 2. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes izveides progresu.
 3. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 4. Dažādi jautājumi.

Lēmumi

 1. Apstiprināt OSI un BMC konsolidācijas projekta uzraudzības modeli.
 2. Apstiprināt OSI SKP locekļu indikatīvo sarakstu.
 3. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 1 OSI darbinieku, pētnieka amatā – 7 OSI darbiniekus un assistenta amatā – 5 OSI darbiniekus.
 4. Apstiprināt ZP izvirzīto kandidatūru rekomendēšanai Ministru kabineta balvai.  

09.10.2023. Nr. 15(671)

Sēde notika klātienē 2023. gada 5. oktobrī

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. Ar OSI direktora vēlēšanām saistītu jautājumu apspriešana.
 3. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par jaunumiem saistībā ar valsts pētījumu programmu “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma”.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 3 OSI darbiniekus, pētnieka amatā – 1 OSI darbinieku un assistenta amatā – 3 OSI darbiniekus. Vadošā pētnieka amatā neapstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Nodrošināt priekšlaicīgas balsošanas iespēju ZP locekļiem, kuri nevarēs piedalīties 17. oktobrī plānotajā OSI direktora vēlēšanu sapulcē.

17.10.2023. Nr. 16(672)

Sēde notika klātienē 2023. gada 17. oktobrī

Darba kārtība

 1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vēlēšanas.

Lēmumi

 1. OSI direktora amatā no 18.10.2023. apstiprināt Daci Kārkli uz nākamajiem 5 gadiem līdz 17.10.2028.

06.11.2023. Nr. 17(673)

Sēde notika klātienē 2023. gada 2. novembrī

Darba kārtība

 1. OSI direktores ziņojums par jaunumiem saistībā ar Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta aktivitātēm.
 2. Ar LZA izsludināto konkursu “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2023. gadā” saistītu jautājumu apspriešana.
 3. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 4. OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.

Lēmumi

 1. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.

 2. Balstoties uz iepriekšējos gados izstrādātajiem kritērijiem, uzdot OSI administrācijai izvirzīt iespējamos kandidātus dalībai konkursā. ZP locekļiem pēc saviem ieskatiem izvirzīt kandidātus ar e-pasta starpniecību. Balsošanu par izvirzītajiem kandidātiem organizēt elektroniski laika posmā 21.11.2023.–24.11.2023.

 3. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 3 OSI darbiniekus, pētnieka amatā – 1 OSI darbinieku.
 4. Atbalstīt OSI iekšējā pētniecības granta pieteikumu.
 5. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.