Paveiktais laika periodā no 01.09.2017. līdz 30.11.2017.

1. aktivitāte „Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrāde”

Laika posmā no 1. septembra līdz 30. novembrim ir turpināti jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu izstrādes pētījumi. Modificēta kumarīnu karboksilgrupa, pārvēršot to par hidroksāmskābes atvasinājumiem, kā arī iegūti selenofēnkumarīnu 3-fosforskābju izostēri.

2. aktivitāte „Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Iegūtajiem selenofēnkumarīnu hidroksāmskābju atvasinājumiem noteikta antiproliferatīvā aktivitāte in vitro uz 10 vēžu šūnu līnijām (ieskaitot karcinomas, sarkomas, neiroblastomas, gliomas, melanomas u.c.) ar MTT testa palīdzību. Bazālā toksicitāte uz NIH 3T3 šūnu līnijas un paredzamais LD50 (iegūtie dati ļaus atrast līdersavienojumus ar minimālo toksicitāti) tiek noteikti, lai izvēlētos efektīvu devu tālākajiem in vivo pētījumiem. Papildus ir noskaidrots, ka šiem savienojumiem piemīt augsta spēja inhibēt matriksa metalloproteināžu (MMP) aktivitāti uz izolētiem fermentiem.

3. aktivitāte „Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Pārskata periodā veikti in vivo pētījumi peļu modeļos. Pārbaudīta spēja nomākt 4T1 karcinomas metastāžu izplatīšanu. Decembrī paredzēta iegūto datu apstrāde un analīze.

6. aktivitāte  „Disertāciju un bakalaura darbu aizstāvēšana”

2017. gada 3. novembrī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Jeļena Vasiļjeva ir veiksmīgi aizstāvējusi disertāciju ķīmijas doktora grāda iegūšanai ar nosaukumu „Selēna halogenīdi kā jaunu heterociklisku savienojumu iegūšanas avots”.

7. aktivitāte „Īpašuma tiesību aizsargāšana un rakstu publicēšana SCI žurnālos”

Tiek turpināti darbi pie 7-okso-7H-selenofēn[2,3-f]hromēn-8-karbonskābju atvasinājumu sintēzes (22 sav.), in vitro citotoksiskās aktivitātes, angioģenēzes inhibēšanas un audzēju nomākšanas spējas in vivo manuskripta sagatavošanas, kā arī selēnazolija sāļu darbības mehānisma izpētes.

Publicēts: 08.12.2017.