Pārvalde

Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) augstākais lēmējorgāns ir Zinātniskā padome. Zinātniskā padome lemj par OSI attīstības stratēģiskajiem virzieniem, apstiprina institūta budžetu un ievēl Organiskās sintēzes institūta direktoru. Zinātniskās padomes locekļus ievēl OSI zinātnieku pilnsapulce.

Institūtu pārvalda direktors, kuru uz četriem gadiem ievēl zinātniskā padome. Institūta direktors pilda Zinātniskās darbības likumā noteiktos pienākumus un funkcijas. OSI direktors un viņa vietnieki veido izpildvaru.