Īpašumi

APP “Latvijas Organiskā sintēzes institūts” nepiedāvā iznomāt īpašumus.

APP "Latvijas Organiskā sintēzes institūts" īpašumā esošie nekustamie īpašumi

Adrese: Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006
Kadastra numurs: 01001150307
Telpu kopējā platība: 9170 m2
Zinātniskajam darbam izmantoto telpu platība: 3050 m2
Iestādes administrācijas izmantoto telpu platība: 630 m2

Adrese: Stāmerienas iela b/n, Rīga, LV-1006
Kadastra numurs: 01000920517
Telpu platība: 200 m2
Neizmantoto telpu platība: 200 m2

Vispārēja informācija par īpašumiem

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.