Paveiktais laika periodā no 01.03.2019. līdz 31.05.2019.

1. aktivitāte “Jaunu selēnu saturošu savienojumu sintēzes metožu  izstrāde”

Pārskata periodā turpināta selenofēn[2,3-g]hromēn-7-karbonskābju atvasinājumu sintēze. Tika uzlabots iznākums vienā no stādijām PA-27 metožu izstrādei.

2.aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vitro pētījumi”

Turpināta jaunsintezēto selenofēnkumarīnu citotoksiskā efekta pārbaude in vitro uz vairākām šūnu līnijām. Noteikta perspektīvāko savienojumu spēja ietekmēt angioģenēzi un MMP aktivitāti.

3. aktivitāte “Selēnu saturošu savienojumu in vivo pētījumi”

Uzsākts in vivo eksperiments, lai noskaidrotu PA-27 efektu  melanomas B16-F10 un kolorektālo vēža CT- modeļos.

4. aktivitāte “Līdersavienojumu darbības mehānismu pētījumi”

Tika noteikta savienojumu ietekme uz kopējo fosfatāžu aktivitāti audzēju šūnu lizātos.

Publicēts: 04.06.2019.