Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir patentspējīga pretvēža līdersavienojuma izstrāde, balstoties uz citotoksiskas dabasvielas diazonamīda A sintētisku modificēšanu un dabasvielas mazmolekulāru struktūranalogu dizainu. Struktūranalogu dizains tiks balstīts uz diazonamīda A un tā farmakoloģiskā mērķa mijiedarbības pētījumiem ar strukturālās bioloģijas metodēm – biomolekulāro KMR spektroskopiju un rentgenstruktūras analīzes metodēm.

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/281

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. chem. Edgars Sūna

Projekta svarīgākie plānotie rezultāti ir:
1) radīts pretvēža līdersavienojums tālākai attīstībai par zāļu kandidātvielu sadarbībā ar farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu;
2) publicēts zinātnisks raksts SCI žurnālā ar IF virs nozares vidējā;
3) iesniegts 1 starptautiskais PCT patents.

Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir 693 216,00 EUR, no kurām ERAF finansējums ir EUR 547 640,64 EUR un valsts budžeta finansējums ir 51 991,20 EUR.

Publicēts 03.03.2017.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.