Paveiktais laika periodā no 01.06.2017. līdz 31.08.2017.

1. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata periodā turpināta diazonamīda A totālā sintēze. Darba gaitā veikta N-acilketona 8 iegūšana un optimizēti apstākļi tālākajai pārvērtībai par oksazolu. Veikta diazonamīda A totālajai sintēzei nepieciešamo būvbloku uzstrāde preparatīvos daudzumos.

2. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A fragamentu 15 un DZ-2384 totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata periodā veiksmīgi pabeigta DZ-2384 totālā sintēze, un iegūti 50 mg tīra parauga. Sintezēto vielu plānots izmantot par pozitīvo kontroli in vitro un in vivo pētījumos.

4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”

Veikti DZ-2384 un tubulīna mijiedarbības pētījumi un uzsākta 3D modeļa izstrāde. Tubulīna un inhibitora DZ-2384 mijiedarbības molekulārā modeļa sagatavošana gaitā:

  1. veikts tubulīna trūkstošo fragmentu un proteīna sāņu ķēžu konformāciju aprēķins
  2. noteikts ūdeņraža saišu tīklas un tautomērās formas
  3. veikta modeļa optimizācija, izmantojot molekulārās dinamikas metodes

Veikta virtuālās skrīninga datubāzes sagatavošana, t. sk.:

  1. veikta “zinc” datubāzes filtrēšana un formāta pielāgošana
  2. veikta ligandu pamatstruktūras variēšana (scaffold hopping)
  3. veikta konformacionālā pārbaude (conformationalsampling) un farmakoforu filtrēšana

Publicēts: 05.09.2017.