Paveiktais laika periodā no 01.12.2017. līdz 28.02.2018.

1. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata periodā turpināta diazonamīda A totālajai sintēzei nepieciešamo būvbloku uzstrāde preparatīvos daudzumos.

2. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A fragamentu 15 un DZ-2384 totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata periodā veikta jauna DZ-2384 struktūranaloga (karba-DZ-2384) makrocikla saslēgšana. Līdztekus uzsākta aizsarg grupu nošķelšana diazonamīda A fragmentā

3. aktivitāte “Modificētās OAT (mOAT)2 un diazonamīda (vai tā fragmentu) strukturālās bioloģijas pētījumi, izmantojot rentgenstruktūras analīes un biomolekulārās KMR metodes “

Pabeigta enzimātiskās saistības testa sistēmas izveidošana, balstoties uz izotermālās titrējošās kalometrijas (ITC) metodi.Testa sistēmas izveidei producētsT2R-TTL kompless, kurš sastāv no tubulīna tetramēra, stabilizēts ar TTL uun RB3 proteīniem. Uzsākta arī in vitro funkcionālās testa sistēmas izveidi, kura ļaus novērtēt sintezēto diazonamīda A vienkāršoto struktūranalogu ietekmi uz tubulīna polimerizācijas dinamiku.

4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”

Pārskata periodā veikta DZ-2384 un T2R-TTL kompleksa molekulārās dinamikas pētījumi ar mērķi noskaidrot ūdeņraža tiltiņus viedojošo ūdens molekulu izvietojumu kompleksā (3D-RISM metode), kā arī sākta saistības brīvās enerģijas prognozēšanas metodes izstrāde.

5. aktivitāte “Pretvēža līdersavienojuma izstrāde ar diazonamīdam A līdzīgu darbības mehānismu”

Turpināti strukturāli vienkāršoto DZ-2384 struktūranalogu sintēze ar mērķi validēt pirmās paaudzes „dokinga” modeli. Sintezēts literatūrā publicēts heterocikliskais savienojums ar augstu saistības afinitāti t.s. vinkassaistības vietā. Savienojumu plānots par pozitīvo kontroli in vitro testos.

Publicēts: 05.03.2018.