Paveiktais laika periodā no 01.12.2018. līdz 28.02.2019.

 

1. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata periodā pētīta tetracikliskā ketona enolāta funkcionalizēšanai tālākai pārvērtībai par oksazolu.

2. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A fragamentu 15 un DZ-2384 totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata turpināta DZ-2384 struktūranaloga (karba-DZ-2384) sintēze saskaņā ar “otrās paaudzes” shēmu.

3. aktivitāte “Modificētās OAT (mOAT)2 un diazonamīda (vai tā fragmentu) strukturālās bioloģijas pētījumi, izmantojot rentgenstruktūras analīes un biomolekulārās KMR metodes“

Pārskata periodā 7 jaunsintezētajiem (5. aktivitāte) strukturāli vienkāršotajiem DZ-2384 analogiem veikti:

  • enzimātiskās saistības mērījumi
  • funkcionālās aktivitātes (tubulīna polimerizācijas veicināšanas) mērījumi
  • In vitro citotoksicitātes testi 7 vēža šūnu līnijās.
4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”

Turpināta pirmās paaudzes „dokinga” modeļa tālāka optimizēšana, izmantojot 3. aktivitātes ietvaros veiktos mērījumus 5. aktivitātes ietvaros sintezētajiem 7 jaunsintezētajiem savienojumiem.

5. aktivitāte “Pretvēža līdersavienojuma izstrāde ar diazonamīdam A līdzīgu darbības mehānismu”

Turpinot strukturāli vienkāršoto DZ-2384 struktūranalogu sintēzi, iegūti 7 jauni savienojumi, kuri izmantoti 3. un 4. aktivitātē .

7. Intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšanai uz dizainēto pretvēža līdersavienojumu un tā analogiem

Patenta pieteikuma sagatavošana sintezēto struktūranalogu patentaizsardzībai.

 Publicēts: 04.03.2019.