Paveiktais laika periodā no 01.06.2018. līdz 31.08.2018.

1. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Turpināta heterocikliskā būvbloka uzstrāde preparatīvos daudzumos.

2. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A fragamentu 15 un DZ-2384 totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārstrādāta sintēzes shēma jauna DZ-2384 struktūranaloga (karba-DZ-2384) iegūšanai, jo “pirmā paaudzes” sintēzē veidojās karba-DZ-2384 savienojuma struktūrizomērs, kurš ir neaktīvs. Uzsākta mērķsavienojuma sintēze saskaņā ar “otrās paaudzes” shēmu. Veikta aizsarggrupu nošķelšana diazonamīda A heterocikla fragmentā.

3. aktivitāte “Modificētās OAT (mOAT)2 un diazonamīda (vai tā fragmentu) strukturālās bioloģijas pētījumi, izmantojot rentgenstruktūras analīes un biomolekulārās KMR metodes“

Visiem 5. aktivitātes ietvaros sintezētajiem strukturāli vienkāršotajiem DZ-2384 analogiem (14 savienojumiem) veikti:
1) enzimātiskās saistības mērījumi, izmantojot izotermālās titrējošās kalometrijas (ITC) metodi;
2) funkcionālās aktivitātes (tubulīna polimerizācijas veicināšanas) mērījumi;
3) In vitro citotoksicitātes testi 7 vēža šūnu līnijās.

4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”

Veikta pirmās paaudzes „dokinga” modeļa tālāka optimizēšana, izmantojot 3. aktivitātes ietvaros veiktos mērījumus 5. aktivitātes ietvaros sintezētajiem savienojumiem.

5. aktivitāte “Pretvēža līdersavienojuma izstrāde ar diazonamīdam A līdzīgu darbības mehānismu”

Turpināta strukturāli vienkāršoto DZ-2384 struktūranalogu sintēze ar mērķi validēt pirmās paaudzes „dokinga” modeli.

Publicēts: 04.09.2018.