Paveiktais laika periodā no 01.01.2017. līdz 31.05.2017.

1. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”
Laika posmā no janvāra līdz februāra vidum turpināta diazonamīda A totālā sintēze. Darba gaitā tika optimizēti reakcijas apstākļi makrocikla (M,M,R,R)-6 (numerāciju sk. projekta pieteikumā) pārvēršanai par diazoketonu 7, ar sekojošu acilēšanu par N-acilketonu 8. Darba gaitā pārbaudīta diazoketona pārvēršana par rodija karbenoīdu, kā arī reducēšana ar SmI2 par aminoketonu tālākajai acilēšanai. Līdz maija beigām tika turpināta diazonamīda A totālā sintēze. Darba gaitā veikta makrocikla (M,M,R,R)-6 uzstrāde 100 mg apjomā tālakajai pārvēršanai par diazoketonu 7 un sekojošai acilēšanai par N-acilketonu 8. 

2. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A fragamentu 15 un DZ-2384 totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”
Pārskata periodā optimizēti apstākļi tripeptīda 16 elektroķīmiskajai ciklizēšanai par 12-locekļu makrociklu 17. Atrasts piemērotākais darba elektrodu materiāls (stikla grafīts), elektrodu skaits un ģeometrija, kā arī fona elektrolīts (tetrabutilaminoja tetrafluorborāts). Laika posmā no marta līdz maija beigām veikta tripeptīda 16 elektroķīmiskā ciklizēšana par 12-locekļu makrociklu 17. Makrocikls 17 uzstrādāts 200 mg apjomā tālākajai pārvēršanai divstadiju procesā par DZ-2384. 

4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”
Ātrāk, kā sākotnēji plānots, uzsākti sagatavošanas darbi DZ-2384 un tubulīna mijiedarbības 3D modeļa izstrādei. Laika posmā no februāra beigām izveidota datubāze ar zinātniskajā un patentu literatūrā publicētajiem diazonamīda/DZ-2384 analogiem un atbilstošajiem citotoksicitātes datiem uz vairākām vēža šūnu līnijām, kā arī uzsākta datubāzes sagatavošana molekulārajam dokingam un augstas caurlaides dokingam.

Publicēts: 05.06.2017.