Paveiktais laika periodā no 01.09.2018. līdz 30.11.2018.

1. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata periodā pabeigta heterocikliskā būvbloka uzstrāde preparatīvos daudzumos.

2. aktivitāte „Citotoksiskās dabasvielas diazonamīda A fragamentu 15 un DZ-2384 totālās sintēzes noslēguma posma īstenošana”

Pārskata uzsākta DZ-2384 struktūranaloga (karba-DZ-2384) sintēze saskaņā ar “otrās paaudzes” shēmu.

3. aktivitāte “Modificētās OAT (mOAT)2 un diazonamīda (vai tā fragmentu) strukturālās bioloģijas pētījumi, izmantojot rentgenstruktūras analīes un biomolekulārās KMR metodes“

Pārskata periodā 13 jaunsintezētajiem (5. aktivitāte) strukturāli vienkāršotajiem DZ-2384 analogiem veikti:

1) enzimātiskās saistības mērījumi;

2) funkcionālās aktivitātes (tubulīna polimerizācijas veicināšanas) mērījumi;

3) In vitro citotoksicitātes testi 7 vēža šūnu līnijās .

4. aktivitāte “Ligandu-mOAT mijiedarbības 3D modeļa izstrāde, balstoties uz strukturālās bioloģijas pētījumiem; 3D modeļa izmantošana jaunu mOAT inhibitoru un vienkāršotu diazonamīda A strukturanalogu dizainā”

Turpināta pirmās paaudzes „dokinga” modeļa tālāka optimizēšana, izmantojot 3. aktivitātes ietvaros veiktos mērījumus 5. aktivitātes ietvaros sintezētajiem 13 jaunsintezētajiem savienojumiem.

5. aktivitāte “Pretvēža līdersavienojuma izstrāde ar diazonamīdam A līdzīgu darbības mehānismu”

Turpinot strukturāli vienkāršoto DZ-2384 struktūranalogu sintēzi, iegūti 13 jauni savienojumi, kuri izmantoti 3. un 4. aktivitātē.

Publicēts: 04.12.2018.