Diazonamīda mazmolekulārie struktūranalogi kā pretvēža līdzekļi

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir patentspējīga pretvēža līdersavienojuma izstrāde, balstoties uz citotoksiskas dabasvielas diazonamīda A sintētisku modificēšanu un dabasvielas mazmolekulāru struktūranalogu dizainu. Struktūranalogu dizains tiks balstīts uz diazonamīda A un tā farmakoloģiskā mērķa mijiedarbības pētījumiem ar strukturālās bioloģijas metodēm – biomolekulāro KMR spektroskopiju un rentgenstruktūras analīzes metodēm.

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/16/A/281
Projekta zinātniskais vadītājs Prof. Edgars Sūna

Projekta svarīgākie plānotie rezultāti ir:
1) radīts pretvēža līdersavienojums tālākai attīstībai par zāļu kandidātvielu sadarbībā ar farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu;
2) publicēts zinātnisks raksts SCI žurnālā ar IF virs nozares vidējā;
3) iesniegts 1 starptautiskais PCT patents.

Rūpnieciskā pētījuma realizēšanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 693 216,00 EUR
(ERAF finansējums – 547 640,64 EUR; valsts budžeta finansējums – 51 991,20 EUR)

Publicēts 03.03.2017.