Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu reaģentu un sintēzes metodi fluorētu mazo ciklisko savienojumu iegūšanai

Fluora atoma vai mazu ciklisku motīvu ievadīšana potenciālajā zāļu vielā ir paņēmiens, ar kura palīdzību bieži vien var uzlabot biofizikālās īpašības un bioloģisko aktivitāti līdersavienojuma optimizācijas procesā. Šī iemesla pēc šādi aizvietotāji ir plaši sastopami jau zināmu zāļu struktūrās. Taču abu strukturālo motīvu kombinācija – fluorēti mazie cikli- ir krietni vien retāk sastopama, kas ir izskaidrojams ar limitētu sintēzes metožu klāstu, kā arī šobrīd pielietoto reaģentu ierobežoto pieejamību un bīstamību. Tādēļ, šī projekta zinātniskais mērķis ir vienotas, plaši pielietojamas un potenciāli piemērojamas jaunu zāļu vielu atklāšanā sintēzes metodes un reaģenta izstrāde fluorētu mazo ciklisko savienojumu iegūšanai.

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/17/A/003
Finansējuma saņēmējs Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenotājs Dr. chem. Jānis Veliks
Projekta realizēšanas laiks 01.04.2018. – 31.03.2020.
Projekta īstenošanas vieta Aizkraukles iela 21, Rīga
Kopējās projekta izmaksas 119 504,40 EUR
(projektu līdzfinansē no ERAF – 101578,74 EUR un Valsts budžeta – 17925,66 EUR)

Projektā plānotie rezultāti ir četri zinātniskie raksti.

Publicēts: 03.04.2018.

Projekta atskaites