Paveiktais laika periodā no 01.04.2018.-30.06.2018.

Aktivitāte “Fluormetilēn-grupas pārneses reaģenta izstrāde”

Veiksmīgi uzsintezēti fluormetilsulfonija sāļi ar dažādiem pretjoniem (BF4-, TfO-, PF6-, BArF-). Veicot reakcijas apstākļu skrīningu (piem. šķīdinātāji, bāzes, temperatūra, elektrofīla klātbūtne), tika pierādīts, ka šie sulfonija sāļi nenukleofīlas bāzes un pretjona  klātbūtnē spēj ģenerēt fluormetilēn-sēra ilīdu, ja reakcijā ir klātesošs elektrofīls (piem. aldehīds). Šis atklājums apliecina, ka fluormetilsulfonija sāļiem piemīt fluormetilēna grupas pārneses īpašības un tos var izmantot kā reaģentus paredzētajam mērķim.

Aktivitāte “Sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu iegūšanai”

Veiksmīgi izstrādāta un optimizēta metode fluorētu epoksīdu iegūšanai pielietojot testa substrātus (elektronakceptoras grupas saturošus benzaldehīdus un acetofenonus), kas paver iespējas turpmākiem substrātu klāsta pētījumiem. Šobrīd ir identificēti apstākļi arī fluorētu cikopropānu iegūšanai pielietojot izvēlētus Maikla akceptorus. Šim nolūkam ir uzsintezēta vairāki elektronakceptoru grupu saturoši alkēna atvasinājumi, kas ļaus turpināt reakcijas apstākļu optimizēšanu fluorētu ciklopropānu iegūšanai.

Publicēts: 02.07.2018.