Paveiktais laika periodā no 01.10.2018. – 31.12.2018.

Aktivitāte: Fluormetilēn-grupas pārneses reaģenta izstrāde

Izstrādāta jauna sintēzes metode diarilfluormetilsulfonija sāļu iegūšanai, kas ļauj ātrāk un efektīvāk iegūt nepieciešamo fluormetilēna grupas pārneses reaģentu. Veikti fluormetilsulfonija sāļu deiterēšanas eksperimenti, kas tieši pierāda to spēju ģenerēt fluormetilēn-sēra ilīdu. Šis pierādījums pamato izvirzīto hipotēzi un ļauj uzsākt publikācijas rakstīšanu.

Aktivitāte: Sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu iegūšanai

Šajā periodā ir veiksmīgi pabeigti reakcijas apstākļu optimizēšanas eksperimenti fluorētu epoksīdu iegūšanai un ir uzsākti substrātu klāsta pētījumi. Noskaidrots, ka reakcijas apstākļi tolerē gan aldehīdus, acetofenona atvasinājumus, kā arī alifātiskus ketonus. Norit arī fluorētu epoksīdu stabilitātes pētījumi, kas ļautu noskaidrot potenciālo substrātu klāstu un šo savienojumu pielietojumu. Uzsākti reakcijas apstākļu optimizēšanas eksperimenti fluorētu ciklopropānu iegūšanai, pielietojot vinilsulfonus kā Maikla akceptorus. Šim nolūkam ir uzsintezēta arī virkne jaunu aril- aizvietotu vinilsulfonu, kas tiks pielietoti turpmākajos substrātu klāsta pētījumos.

Publicēts: 02.01.2019.