Paveiktais laika periodā no 01.01.2019.-31.03.2019.

Aktivitāte “Sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu iegūšanai”

Pielietojot projekta gaitā izstrādāto fluormetilēngrupas pārneses reaģentu, ir noslēgta vinilsulfonu fluorciklopropanēšanas substrātu klāsta izpēte. Tās gaitā ir novērota stereoselektivitāte, kas, ļauj iegūt trans-fluorciklopropānus ar labiem iznākumiem. Šī perioda laikā, ir atklāts, ka izstrādātais reaģents darbojas arī uz citiem ar elektronakceptorām grupām aktivētiem alkēniem. Šie rezultāti uzrāda izstrādātā reaģenta plašo pielietojumu salīdzinājumā ar līdz šim zināmajām metodēm fluorciklopropānu iegūšanai. Ir uzsākts dabs pie rezultātu apkopošanas un publikācijas rakstīšanas.

Aktivitāte ” Ciklopropil-gredzenā fluorētu zāļu vielu analogu sintēze pielietojot jaunizstrādāto metodoloģiju “

Ir uzsākti pētījumi jaunizstrādātās fluorciklopropanēšanas metodes validācijai, lai iegūtu fluorētu zāļu vielu analogus. Šim nolūkam ir iegūti vairāki fluorciklopropilgrupu saturoši atvasinājumi, kā potenciālas izejvielas turpmākai sintēzei.

Publicēts: 02.04.2019.