Paveiktais laika periodā no 01.04.2019. – 30.06.2019.

Aktivitāte: Sintēzes metodes izstrāde mazo fluorēto ciklu iegūšanai

Noskaidrots, ka pēc mūsu izstrādātās metodes iegūtie fluorciklopropilsulfoni var tikt izmantoti tālākai funkcionalizēšanai ar augstu diastereoselektivitāti. Uzrakstīta un iesniegta publikācija par vinilsulfonu un vinilsulfonamīdu diastereoselektīvu fluorciklopropanēšanu . Veikta fluorciklopropanēšanas substrātu klāsta izpēte ar citiem elektronakceptorām grupām aktivētiem alkēniem, kas ļāva uzsākt  publikācijas manuskripta sagatavošanu.

Aktivitāte: Ciklopropil-gredzenā fluorētu zāļu vielu analogu sintēze pielietojot jaunizstrādāto metodoloģiju

Norit darbs pie Tranilcipromīna fluoranaloga sintēzes. Optimizēta sintēzes shēma fluorciklopropilgrupu saturoša starpprodukta iegūšanai pielietojot mūsu izstrādāto sintēzes metodoloģiju.

Aktivitāte: Bioloģiskās aktivitātes salīdzinājums ciklopropil-grupu saturošu zāļu vielu un to fluorciklopropil-analogu starpā.

Uzsintezēts nefluorēts Tranilcipromīna standarts bioloģiskās aktivitātes salīdzināšanai. Ir apzināti resursi monomīnu oksidāzes inhibitoru aktivitātes testa ieviešanai.

Dalība un rezultātu prezentēšana 20th Tetrahedron Symposium konferencē.

Publicēts: 02.07.2019.