Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā (BioDrug)

Projekta mērķis

Sasniegt Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) zinātnisko izcilību zāļu radīšanas un ķīmiskās bioloģijas jomā, izveidojot institūtā augstas veiktspējas zāļu radīšanas un ķīmiskās bioloģijas pētniecības (OSI-ZA) platformu un nodrošinot tās darbības ilgtspēju. Mērķa sasniegšanai paredzēts veikt strukturālas izmaiņas OSI, tajā skaitā izveidot Biotehnoloģijas grupu un integrēt to institūta pētniecības struktūrā.

Vienošanās Nr.
1.1.1.5/19/A/004
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta realizēšanas laiks
01.05.2019. – 30.11.2023.
Projekta vadītājs
Profesors Aigars Jirgensons
Kopējās projekta izmaksas
2 481 375,00 EUR (ERAF finansējums – 2 109 168,75 EUR)
Galvenās projekta darbības
  • projekta vadība – BioDrug projekta operatīvā vadība, lai nodrošinātu plānoto darbību un rezultātu īstenošanu;
  • ERA-Chair līdera nolīgšana – izcila zinātnieka rekrutēšana Biotehnoloģijas grupas vadītāja amatam un OSI pētniecības platformas darbības koordinēšanai;
  • Biotehnoloģijas grupas izveide – pētniecības grupas personāla nokomplektēšana un nepieciešanās infrastruktūras sagatavošana;
  • pētniecības darbību izveide – OSI-ZA platformas izveidošana, integrējot Biotehnoloģijas grupu institūta pētniecības struktūrā;
  • Biotehnoloģijas grupas integrācija sadarbības projektos – Biotehnoloģijas grupas kā OSI-ZA platformas daļas ilgtspējīgas finansēšanas nodrošināšana, iesaistot to konkurētspējīgos pētniecības projektos;
  • rezultātu izplatīšana un komunikācija – Biotehnoloģijas grupas zinātnisko rezultātu izplatīšana zinātniskajos forumos, mērķauditorijas informēšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem.

Biotehnoloģijas grupas un OSI-ZA platformas izveidošana šī projekta ietvaros kopumā dos tiešu ieguldījumu Latvijas RIS3 stratēģijas 6. izaugsmes prioritātē, attīstot jaunu un inovatīvu risinājumu radīšanu ar biomedicīnu, medicīnas tehnoloģiju, biofarmāciju un biotehnoloģiju saistītās nozarēs. Bez tam šī projekta īstenošanai būs nozīmīga sinerģija ar ERAF atbalstīto OSI infrastruktūras attīstības projektu (vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/007), dodot iespēju operatīvi izveidot atbilstošo pētniecības infrastruktūru.

Publicēts 03.05.2019.