Jaunumi

Sveicam jauno Mg. Tomu Upmani

2018. gada nogalē OSI Hromatogrāfijas laboratorijas laborants Toms Upmanis Latvijas Universitātē aizstāvēja institūtā izstrādāto maģistra darbu un ieguva dabaszinātņu maģistra grādu ķīmijā:

Toms Upmanis Racēmisko 4-aizvietoto pirolidīn-2-ona atvasinājumu sadale uz polisaharīdu bāzes pārklātiem hirāliem sorbentiem“, Latvijas Universitāte (vadītāja Dr. chem. H. Kažoka).

Sveicam!

Jaunā sasaukuma Zinātniskās padomes pirmā sēde

17. decembrī (2018) notika pirmā jaunā sasaukuma Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes sēde.

Zinātniskās padomes locekļi par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēja prof. Edgaru Sūnu, par priekšsēdētāja vietnieku – prof. Kristapu Jaudzemu.

Apstiprināti Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projekti

Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu konkursā apstiprināti divi Organiskās sintēzes institūta projekti:

 • Prof. Maijas Dambrovas (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) un Dr. Tatianas Borisovas (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Palladina Bioķīmijas institūts) sadarbības projekts “Jaunu neiroprotektīvu savienojumu, Sigma-1 receptora pozitīvu alostērisku modulatoru, neiroķīmiskā profilēšana un smadzeņu vizualizācija”.
 • Dr. chem. Kārļa Pajustes (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) un Dr.chem. Romana Rudika (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts) sadarbības projekts “Pašasociējošos kaliksarēnu un dihidropiridīna hibrīdu izveide DNS transportam – fizikāli ķīmisko un bioaktivitātes īpašību pētījumi“.

Lēmumu par atbalstu Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanu (2019. – 2020. g)  Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija  pieņēma 21.11.2018. Vairāk informācija VIAA mājas lapā.

Pāvelam Arsenjanam pasniegta Rīgas domes un Latvijas Zinātņu akadēmijas balva

04.12.2018. Rīgas domes svinīgajā sēdē tika pasniegta balva “Gada rīdzinieks 2018” un vairāki pašvaldības apbalvojumi.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs balvu “Gada rīdzinieks 2018” un Goda rakstu pasniedza operdziedātājai Elīnai Garančai. Balva piešķirta par izcilu ieguldījumu Latvijas mūzikas un kultūras dzīves attīstībā un Rīgas atpazīstamības veicināšanu pasaulē.

Savukārt Rīgas domes un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) balvu saņēma LZA korespondētājloceklis, OSI Farmakomodulatoru sintēzes grupas vadītājs Pāvels Arsenjans par fundamentāliem pētījumiem selēna organisko savienojumu laukā un Rīgas atpazīstamības veicināšanu pasaulē. Pretendentu šim apbalvojumam izvirza LZA.

Sveicam!

Arsenjans_Foto_Renars_Koris_2Arsenjans_Foto_Renars_Koris_5Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, operdziedātāja Elīna Garanča, Viņa ekselence Rīgas metropolijas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, LZA korespondētājloceklis, Dr.chem. Pāvels Arsenjans

Foto – Renārs Koris

Zinātniskās padomes vēlēšanas

30. novembrī (2018) norisinājās Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes vēlēšanas. Tajās piedalījās 85% balsstiesīgo zinātņu doktoru.

OSI Zinātniskajā padomē, kas savu darbu uzsāks 17.12.2018., ievēlēti

Dr. Pāvels Arsenjans
Prof. Maija Dambrova
Prof. Kristaps Jaudzems
Prof. Ivars Kalviņš
Dr. Mārtiņš Katkevičs
Dr. Valerjans Kauss
Dr. Edgars Liepiņš
Dr. Einārs Loža
Dr. Vita Ozola
Dr. Kārlis Pajuste
Dr. Aiva Plotniece
Prof. Edgars Sūna
Dr. Gints Šmits
Dr. Pēteris Trapencieris
Prof. Raivis Žalubovskis

OSI Zinātnisko padomi ievēl uz Zinātnieku pilnsapulce uz 4 gadiem. OSI Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

 • lēmumi par OSI reorganizāciju vai likvidāciju;
 • OSI nolikuma un budžeta apstiprināšana;
 • lēmumi par OSI kapitālsabiedrību dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu kā arī lēmumi par dalību biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās;
 • OSI darbības galveno zinātnisko virzienu apstiprināšana;
 • direktora ievēlēšana;
 • personu ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
 • jautājumu ierosināšana un izlemšana par vadošā pētnieka, pētnieka vai zinātniskā asistenta atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām;
 • iekšējo zinātnisko konkursu un motivācijas shēmu nolikumu apstiprināšana;
 • OSI ZP sekretāra apstiprināšana;
 • zinātnisko darbinieku izvirzīšana apbalvojumiem;
 • OSI zinātnisko projektu rezultātu un starprezultātu izvērtēšana;
 • OSI Stratēģiskās padomes nolikuma un sastāva apstiprināšana;
 • ZP priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana un lēmuma pieņemšana par atstādināšanu no amata.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno locekļu vēlēšanas

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē 29. novembrī (2018.):

  • par LZA īsteno locekli ievēlēts OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Edgars Liepiņš
 • par LZA korespondētājlocekļiem ievēlēti OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr. Līga Zvejniece un Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Sergejs Beļakovs.

Sveicam!

LZA rudens pilnsapulces vēlēšanu rezultāti

Vidusskolnieki iepazīstas ar darbu organiskās ķīmijas laboratorijā

Sestdien, 24. novembrī (2018) pie mums viesojās 24 enerģiski un zinātkāri vidusskolnieki no visas Latvijas, lai uzzinātu kā top jaunas zāļu vielas un paši iemēģinātu roku organiskās ķīmijas laboratorijas darbā.

Jaunieši Organiskās sintēzes institūtā viesojās Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” praktiskās ievirzes semināra “Beta” ietvaros. Šajā mācību gadā šis bija otrais “Beta” seminārs, un tas tika veltīts ķīmijas zinātnei. Semināru organizē 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par ķīmiju, kuri izstrādā zinātniskās pētniecības darbu vai savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šo zinātni.

oznor

rpt

Ukrainas Izglītības ministrijas pārstāvju vizīte

22.11.2018. institūtā viesojās Ukrainas Izglītības ministrijas delegācija, lai iepazītos ar mūsu infrastruktūru un tiktos ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI) zinātniskos projektos strādājošiem tautiešiem no Ukrainas.

Pašlaik OSI realizē 3 sadarbības projektus ar Ukrainu:

 • 2018. gada 5. novembrī Dr. chem. Nadjas Pikun uzsāktais p

Sveicam jauno Dr. chem. Edgaru Paegli

15.11.2018. mūsu kolēģis Edgars Paegle Latvijas Universitātes Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde aizstāvēja promocijas darbu un ieguva ķīmijas doktora zinātnisko grādu:

Edgars Paegle  “Kondensēti selenofēni: stratēģija un perspektīvas” (vadītājs Dr. chem. Pāvels Arsenjans).

Sirsnīgi sveicam!

Vēlos strādāt Latvijā

Latvijas 100. gadadienas nedēļā LTV1 raidījumā Rīta Panorāma bija skatāmi Ulda Birziņa sagatavotie sižeti par mūsu jaunajiem zinātniekiem Lauru Beķeri, Kristapu Jaudzemu un Jāni Veliku, kuri pēc studijām un darba ārvalstīs nolēmuši atgriezties un strādāt Latvijā.