Paveiktais laika periodā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas.

3. aktivitāte. “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Pārskata periodā izstrādātas tehniskās specifikācijas telpu un tehniskā aprīkojuma pakalpojumam 2020.gada rudenī plānotajai starptautiskajai konferencei “Drug Discovery Conference 2020”.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.10.2019. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.01.2020.