Paveiktais laika periodā no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas – pārskata periodā 7 projektu pieteikumi novērtēti virs kvalitātes sliekšņa.

2. aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Pārskata periodā projekta ietvaros tīklošanās pasākumi netika apmeklēti.

3. aktivitāte. “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Pārskata periodā turpināti sagatavošanās darbi starptautiska zinātniskā pasākuma “11th Paul Walden Symposium” norisei 2019. gada 19.-20. septembrī.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

OSI direktors O.Pugovičs 2019.gada 2.aprīlī piedalījās EU OPENSCREEN konsorcija 3.dibinātāju sapulcē.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.04.2019. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.07.2019.