Paveiktais laika periodā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Pārskata periodā turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo  programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas – 5 projekti novērtēti virs vērtēšanas kvalitātes sliekšņa un pieteikti ERAF atbalstam.

3. aktivitāte. “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Pārskata periodā veikta  iepirkuma procedūra telpu un tehniskā aprīkojuma pakalpojumam 2020.gada rudenī plānotajai starptautiskajai konferencei “Drug Discovery Conference 2020”.
Papildus minētajam, iepriekšējā pārskata periodā tika veikta tirgus izpēte konferences “Drug Discovery Conference” web lapas izveidošanas pakalpojuma nodrošināšanai un 2020.gada janvārī tika noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.01.2020. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.04.2020.