Paveiktais laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas.

2. aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Pārskata periodā OSI direktora vietniece finanšu jautājumos Dace Kārkle apmeklēja 25. ikgadējo EARMA konferenci, kas notika Boloņā laika posmā no 2019.gada 27.marta līdz 29.martam.

3. aktivitāte. “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Pārskata periodā veikts iepirkums telpu un to tehniskā aprīkojuma nodrošinājumam starptautiska zinātniskā pasākuma “Paul Walden 11th Symposium” norisei 2019. gada 19.-20. septembrī.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

12.04.2018 OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.01.2019. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.04.2019.