Paveiktais laika periodā no 01.03.2020. līdz 31.05.2020.

  • Ņemot vērā recenzentu ieteikumus manuskriptam par metformīna ietekmi uz TMAO līmeņiem eksperimentālā diabēta modelī, tika veikti papildus pētījumi, mērot trimetilamīna koncentrāciju asins plazmā, flavīnu saturošās monooksigenāzes 3 aktivitāti aknu paraugos, arī mikrobiotas daudzveidību peļu fēču paraugos. Ar iegūtajiem rezultātiem papildināts manuskripts, kas tiks iesniegts atkārtotai izvērtēšanai.
  • Par TMAO pētījumiem RSU studente A. Černihoviča sagatavoja ziņojumu RSU Starptautiskajai studentu konferencei 2020 (COVID19 ierobežojumu dēļ notika virtuālā formātā) un ieguva 1. vietu Bioķīmijas, fizioloģijas, farmācijas un farmakoloģijas sadaļā. https://isc.rsu.lv/programme/abstractbook
  • Sagatavota un LZP projektu izvērtēšanas sistēmā iesniegta projekta vidusposma atskaite.

Publicēts: 02.06.2020.