Paveiktais laika periodā no 01.12.2014. līdz 28.02.2015.

Pārskata periodā ir veikti pētījumi par oriģinālu heterociklisku sistēmu kā potenciālu pretvēža vielu dizainu un sintēzi.

Projekta 2.aktivitāte – Pētniecība:
Turpināti pētījumi hidrēto slāpekļa heterociklu – silil(germil)atvasinājumu rindās. Lai noskaidrotu trialkilsililgrupas iedarbību uz šīs klases savienojumu citotoksicitāti, tika sintezēti jauni 4-{3-[bis(2-furān)metilsilil]propil}amīni.
Tāpat tika turpināti darbi hidrēto piridīnu, kā potenciālu pretvēža vielu, dizainā un sintēzes jomā. Sintezēti jauni 2-heksilsulfonil-1,3-diokso-, 1-okso-2,3-dihidro- un 3-okso-pirolo[3,4-c]piridīna atvasinājumi.
Tika konstruēti un iegūti oriģināli amfilfīlie savienojumi uz 1,4-dihidropiridīna bāzes, tika variēti ceturtās vietas aizvietotāji, kā arī pētīta pretjonu ietekme.
Turpināta sadarbība ar Latvijas Biomedicīnas studiju un pētījumu centru nakonteineru pētījumu jomā, to sintēzes, modifikāciju, pagatavošanas metožu attīstībā.
Veiktas ķīmijenzimātiskās 2,6-dimetil-4-aril-1,4-dihidropiridīnkarbonskābju-3,5-dialkoksialkilesteru atvasinājumu hidrolīzes un aminolīzes reakcijas.

Projekta vadītājs: vad. pētn. Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. ķīm. Aiva Plotniece

Publicēts: 02.03.2015.