Paveiktais laika periodā no 01.12.2018. līdz 28.02.2019.

1. aktivitāte „Pirolidīn-2-onu modificēto 1N-, 3C-, 4C- un 5C – stāvokļos”

Pārskata periodā turpināta jaunu E1R strukturālo analogu sintēze. Izstrādātas 2-(2-oksopirolidin-1-il)acetamida strukturālo analogu  iegūšanas shēmas.

2. aktivitāte „In vitro pētījumi”

Tiek veikti sintezēto savienojumu in vitro Sigma1 alostērisko modulējošo īpašību pētījumi, kuru rezultātā identificēti divi perspektīvi savienojumi, kas stimulēja Ca2+ jona aktivitāti NG-108 šūnās.

3. aktivitāte „In vivo pētījumi”

Daļai no sintezēto savienojumu konstatēta spēja saistīties ar proteīnu SV2A un attiecīgi pozitīvi ietekmēt uz epilepsijas terapijas procesu in vivo.

4. aktivitāte “Publikācijas”

Iesniegts  publicēšanai žurnālā “Frontiers Pharmacology Journal” manuskripts: Allosteric modulators of sigma-1 receptor: a review. Autori: E. Vavers, L. Zvejniece, T. Maurice, M. Dambrova

Turpināta informācijas uzkrāšana pārējiem rakstiem,  balstoties uz  1.- 3. darbībās ieplānoto   pētījumu ķīmiskajiem un bioloģiskajiem rezultātiem.

Publicēts: 04.03.2019.