Paveiktais laika periodā no 01.05.2019. līdz 31.07.2019.

1. aktivitāte „MOI kandidātu atlase”
Aktivitātes īstenošana noslēgusies.

2. aktivitāte „MOI sintēze”

Ir pārbaudīta 6 MOI sintēze, kas tika izvēlēti iepriekšējā posmā. Sintēze tika veikta, pamatojoties uz publicētajām metodēm.

3. aktivitāte „MOI stabilitātes pārbaude”

Pārskata periodā darbs tika turpināts. 2 MOI kristāli, kas tika iepriekš iegūti, tika izmantoti šķīdinātāju apmaiņas eksperimentos ar šķīdinātāja maiņu uz cikloheksānu, ēteru un hloroformu.

4. aktivitāte “Pēc-sintētiskās MOI modifikācijas “

Sintezēts 1 MOI  monokristālu veidā ar pietiekamu izmēru, kas satur brīvu aminogrupu.

5. aktivitāte ” Kompleksu “saimnieks-viesis” izstrāde”

Iegūti MOI provizoriskie dati līdz šķīdinātāja maiņai, izmantojot OSI difraktometru ar vara starojumu, tomēr pēc šķīdinātāja maiņas kristālu kvalitāte kļuva sliktāka.  Tiem neizdevās iegūt pārliecinošus datus, izmantojot šādu difraktometru, tādēļ ir iesniegti pieteikumi uz sinhrotroniem Lundā (MAX) un Hamburgā (DESY).

6. aktivitāte “Kompleksu “saimnieks-viesis” pētījumi starp MOI un analizējamo vielu”

Pašlaik ir izvēlēts 1 daudzsološs MOI, kas uzrādīja apmierinošu stabilitāti nomainot šķīdinātāju. Tas tiek izmantoti kompleksa „saimnieks-viesis’’ iegūšanai ar vielām pēc pētījuma plāna.

7. aktivitāte „Cilvēkkapitāla attīstība”

Darbu turpina viens maģistrants un viens jauns bakalaura programmas students.

8. aktivitāte “Pētījumu rezultātu aizsardzība un pārnese”

Tiek sagatavoti manuskripti publikācijām.

Publicēts 31.07.2019.