Paveiktais laika periodā no 01.05.2015. līdz 31.07.2015.

Projekta 1.aktivitāte – Pētniecība:

  • Savākta un analizēta literatūra par amfifīlo savienojumu pleiotropajām īpašībām.
  • Sagatavots publikācijas manuskripts par etoksikarbonilmetil 1,4-dihidropiridīn-3-karboksilātu reakcijām ar pirmējiem un otrējiem amīniem parādīts, kā katalizatoru lietojot 1,5,7-triazabiciklo[4.4.0]dec-5-enu.
  • Projekta ietvaros iesniegts patenta pieteikums „Ethynylxanthines, preparation and use for cancer treatment”.
  • Projekta ietvaros sintezētajiem savienojumiem veikta metaloproteāžu aktivitātes noteikšana, rezultāti apkopoti atskaitē.
  • Sākts darbs pie hibrīdmolekulu sintēzes, veidojot kofeīna-DHP hibrīdmolekulas tālākiem bioloģiskajiem pētījumiem.
  • Izmantojot salicilaldehīdu iegūts oriģināls līdz šim nepublicēts triciklisks karbonskābes esteris.
  • Sagatavoti jaunu līdersavienojumu 5 sertifikāti kā sasniedzamie rezultāti.

Projekta vadītāja: vad. pētn. Dr. ķīm. Aiva Plotniece
Projekta vadītāja vietnieks: vad. pētn. Dr. ķīm. Arkādijs Soboļevs
Publicēts: 03.08.2015.