Paveiktais laika periodā no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • turpināts darbs pie tiēnooksatiīn-2,2-dioksīda arilatvasinājumu sintēzes. Iegūti mērķsavienojumi, kas arilgredzena dažādās pozīcijas satur vienu vai divus hlora un fluora atomus;
  • visi mērķsavienojumi attīrīti ar kolonnu hromatogrāfiju uz silikagela, kā arī pārkristalizēti. To struktūra pierādīta ar KMR un IS spektriem, kā arī tiem noteiktas kušanas temperatūras un veikta elementanalīze;
  • izpētīta literatūra par nepiesātināto sulfonamīdu diarilatvasinājumu sintēzi un izstrādātas sintēzes shēmas;
  • uzsākta savienojumu sintēze: metilsulfonamīdam uzlikta aizsarggrupa, no kura tālāk reakcijā ar difenilfosforilhlorīdu pagatavots nozīmīgs starpprodukts Hornera reakcijai;
  • turpināts darbs pie sulfonamīdu diarilatvasinājumu sintēzes: iepriekš pagatavotais fosforilatvasinājums iesaistīts Hornera reakcijās ar benzaldehīda atvasinājumiem iegūstot nozīmīgus starpproduktus mērķsavienojumu sintēzēm. Starpproduktiem veikts Suzuki reakcijas apstākļu skrīnings, un atrasti piemērotākie apstākļi diarilatvasinājumu sintēzēm;
  • manuskripts par oksatiīn[6,5-b]piridīn-2,2-dioksīda atvasinājumu sintēzi un to bioloģiskajiem datiem iesniegts publicēšanai.

Publicēts: 03.04.2020.