Inovatīvu ogļskābes anhidrāzes inhibitoru kā potenciālu pretvēža vielu izstrādāšana

PostDoc

Projekta mērķis – īstenot ar saimniecisko darbību nesaistītu rūpniecisko pētījumu, lai izveidotu selektīvus metaloenzīma ogļskābes anhidrāzes devītās un divpadsmitās izoformas (CA IX un CA XII) inhibitorus kā potenciālus pretvēža līdzekļus

Pēcdoktorants Dr. chem. Aiga Grandāne
Zinātniskais konsultants Dr. chem. Raivis Žalubovskis

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

  •  sagatavots un iesniegts patenta pieteikums par jauniem potenciāliem pretvēža līdzekļiem
  •  publicēti vai iesniegti publicēšanai vismaz 3 oriģināli zinātniski raksti žurnālos, kuru citēšanas indekss pārsniedz 50 % no nozares vidējā citēšanas indeksa
  •  projekta rezultāti prezentēti vismaz 3 starptautiskās konferencēs vai semināros
Pētniecības pieteikuma numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/235
Projekta ieviešanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta ieviešanas ilgums 36 mēneši
Kopējās projekta izmaksas 133 806 EUR
(ERAF finansējums – 113 467,50 EUR; valsts budžeta finansējums – 13 380,60 EUR)

Publicēts 01.08.2017.