Paveiktais laika periodā no 01.10.2018. līdz 31.12.2018.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas.

3. pārskata periodā iesniegts pieteikums ERAF atbalsta piešķiršanai par 4 programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu konkursos apstiprinātajiem virssliekšņa projektu iesniegumiem.

2. aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Pārskata periodā OSI vadošā pētniece A. Plotniece apmeklēja MSCA2018 konferenci Vīnē (2018. gada 1. – 2.oktobris), lai piedalītos informācijas dienās par Marijas Sklodovskas-Kirī akcijas uzsaukuma aktivitāšu jaunumiem. Bez minētās konferences apmeklējuma tika veikti sagatavošanās pasākumi 25. ikgadējās EARMA konferences apmeklēšanai, kas notiks laika posmā no 2019. gada 27.marta līdz 29.martam.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

12.04.2018 OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

5.aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.10.2018. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.01.2019.