Paveiktais laika periodā no 01.07.2019. līdz 30.09.2019.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas.

2. aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Pārskata periodā projekta ietvaros OSI pārstāvis apmeklēja pasākumu “European Research and Innovation Days”, kas no 2019.gada septembrī norisinājās Briselē.

3. aktivitāte. “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Pārskata periodā – 2019. gada 19. – 20.septembrī norisinājās starptautisks zinātniskais pasākums “11th Paul Walden Symposium” , kurā uzstājās vairāki starptautiski lektori un apmeklēja vairāk kā 80 dalībnieki.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

OSI direktors O.Pugovičs 2019.gada 4.septembrī piedalījās EU OPENSCREEN konsorcija 3.partnerinstitūciju forumā un 2019.gada 5.septembrī – 4.dibinātāju asamblejas sanāksmē, kas norisinājās Berlīnē.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.07.2019. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.10.2019.