Sveicam jauno Dr. chem.

31.08.2017. mūsu kolēģe Jana Spure aizstāvēja promocijas darbu

“Furil(tienil)silāna un –germāna atvasinājumu sintēze, struktūra, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības”

iegūstot ķīmijas doktora zinātnisko grādu. Darba vadītāji Dr. habil. chem. Ļ. Ignatoviča, Dr. chem. V. Romanovs