Sveicam bakalaura un maģistra grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā, neskatoties uz ārkārtas situāciju valstī, Latvijas Universitāte (LU) attālināti organizēja noslēguma darbu aizstāvēšanu. Institūtā izstrādāti 11 LU noslēguma darbi. Visi izstrādātie darbu saņēma augstu vērtējumu.

Maģistra grādu ieguva:

 • Madara Dārziņa “Elektroķīmiska α,β–nepiesātinātu esteru iegūšana no 2-(hidroksimetil)furāna atvasinājumiem” (vad. prof. Aigars Jirgensons)
 • Toms Izmailovs “Katjona-π mijiedarbību ietekme uz luminoforu optiskajām īpašībām” (vad. prof. Edgars Sūna)
 • Kristīne Kitoka “Amiloīda-beta 42 peptīda agregācijas pētījumi ar 19F KMR spektroskopiju” (vad. prof. Kristaps Jaudzems)
 • Agnija Kivrāne “LC–MS–MS metodes izstrāde četru pirmās izvēles prettuberkulozes zāļu vielu un to galveno metabolītu noteikšanai cilvēka asins plazmā” (vad. Dr. chem. Solveiga Grīnberga)
 • Jana Petkus “Jaunu N-heterotriangulēnu ligandu sintēze Grinjāra un Sonogaširas reakcijās un to izmantošana metālorganisko ietvaru iegūšanā” (vad. Kirils Šubins)
 • Linda Pudnika “α,β–Nepiesātināto arilsulfonamīdu sintēze” (vad. Dr. chem. Aiga Grandāne)
 • Rimants Žogota “Jaunu rezistences brīvu aminoglikozīdu grupas antibiotiku sintēze” (vad. Dr. chem. Dmitrijs Lubriks)

Bakalaura grādu ieguva:

 • Renata Ahmetšina “Gunilaktāmu totālās sintēzes izstrāde” (Dr.chem. Andrejs Pelšs, Dr. chem. Kirils Šubins)
 • Aleksandrs Čižikovs “Kobalta katalizēta C(sp2)-H saites karbonilēšana” (vad. Mg.chem. Tomass L. Lukaševičs)
 • Ksenija Korotkaja “Amfifīli heterocikliskie savienojumi kā sintētisko lipīdu analogi DNS transfekcijai: iegūšana un izvērtējums” (vad. Mg.chem. Anda Sīpola)
 • Artūrs  Mazarevičs “Ilgstošas fosforescences dizains karbazola atvasinājumos” (vad. Mg.chem. Kaspars Leduskrasts)

Sveicam grāda ieguvējus un novēlam neapstāties pie sasniegtā!