Sveicam bakalaura, maģistra un ārsta grāda ieguvējus

Šī gada jūnijā maģistra darbus aizstāvēja:

 • Rihards Aleksis “Lunasīna struktūras pētījumi, izmantojot KMR spektroskopiju”, Latvijas Universitāte (vadītājs vad.pētn. K. Jaudzems);
 • Rihards Klūga “Hirālu piridīna rindas organokatalizatoru izstrāde”, Latvijas Universitāte (vadītājs prof. E. Sūna);
 • Anna Lielpētere “Atropizomēru sintēze un to fizikāli-ķīmisko īpašību izpēte simetriski un nesimetriski aizvietotu 1,4-dihidropiridīnu rindā”, Latvijas Universitāte (vadītājs vad. pētn.   B. Turovska);
 • Aleksandrs Pustenko “Nenukleozīdu HIV – 1 reversās transkriptāzes inhibitoru sintēze”, Latvijas Universitāte (vadītāji vad. pētn. R. Žalubovskis, doc. I. Kļimenkovs).
 • Artūrs Janičevs “Hidrohlortiazīda kokristāls ar prolīnu: struktūra un fizikālķīmiskās īpašības”, Rīgas Tehniskā universitāte (asist. D. Stepanovs).
 • Jūlija Patjukova “Ihtiola satura spektrofotometriskā noteikšana farmaceitiskajos preparātos”, Latvijas Universitāte (vadītāji Trifonova M., prof.Vīksna A.).
 • Krista Vēze “Ciklopentān-1,2,4-trionu sintēze un īpašības”,  Latvijas Universitāte (vadītājs prof. Zicmanis A.).

Diplomdarbu aizstāvēja un ārsta grādu ieguva:

 • Baiba Zvejniece “R-fenibuta efekti neiropātisko sāpju modeļos in vivo“, Latvijas Universitāte (vadītājas asoc. prof., doc. L. Plakane un pētn. B. Švalbe).

Bakalaura darbu aizstāvēja:

 • Anda Sīpola, Aminoepoksīdu diastereodiverģentā sintēze, Latvijas Universitāte (vadītājs pētn. A. Pelšs);
 • Sindija Zēberga “Praktiska sintētiskā ceļa izstrāde gefirotoksīna totālajai sintēzei”, Rīgas Tehniskā universitāte (vadītājs pētn. A. Pelšs);
 • Toms Upmanis “Foridona un tā oksidētās formas AEŠH sadale”, Rīgas Tehniskā universitāte (vad. pētn. H. Kažoka).
 • Vladislavs Baškevičs “Jaunu alkilaizvietotu 4-fenil-2-pirolidonu sintēze un ķīmisko īpašību izpēte”, Latvijas Universitāte (vadītāji: Dr.chem. Maksims Vorona, asoc. prof. Anda Prikšāne).

Sirsnīgi sveicam mūsu kolēģus bakalaura, ārsta un maģistra grādu iegūstot!