Jaunu Žiliā-Kočinska olefinēšanas reaģentu izpēte

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/4/20/751
Pēcdoktorants
Dr. chem. Zigmārs Leitis
Zinātniskais konsultants
Dr. chem Gints Šmits
Projekta ieviešanas ilgums
30 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
111 504,09 EUR (ERAF finansējums – 94 779,16 EUR; valsts budžeta finansējums – 11 150,49 EUR)

Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt un izpētīt jauna tipa Žiliā-Kočinska (Julia-Kocienski) olefinēšanas reaģentus.

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 2  zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 12.01.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • tika uzsākta Žiliā-Kočinska olefinēšanas pētījumiem nepieciešamā pirolobenzdiazepīna atvasinājuma sintēze sākot ar komerciāli pieejamiem – antranilskābi un trans-hidroksi prolīna metilesteri (5 stadijas). Uzsākta arī citas olefinēšanas eksperimentiem nepieciešamās izejvielas – tetrazolilsulfona iegūšana izejot no fenilizotiocianāta. Paralēli veikta literatūras analīze un tās sistematizēšana par jaunākiem pētījumiem šajā jomā;
 • pabeigta ‘bāzes savienojuma’  sintēze, kā arī uzsākta liela mēroga šī savienojuma uzstrāde. Pabeigta arī tetrazolilsulfona iegūšana un iesākta citu tā homologu sintēze. Analogi bāzes savienojumam iesāktas arī vairākas pirolobenzdiazepīna struktūranalogu sintēzes. Veikti pirmie olefinēšanas eksperimenti un iegūts nepieciešamais savienojums;
 • turpināta iesākto pirolobenzdiazepīna struktūranalogu sintēze un atsevišķi no tiem pabeigti;
 • turpināts pētīt olefinēšanas eksperimentus, variējot izejvielu/reaģentu stehiometriju un reakcijas apstākļus, kā arī tajā esošo blakusproduktu rašanās sastāvu un veidošanās iemeslus.
Publicēts: 12.04.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • turpināti paplašināti olefinēšanas reakcijas optimālo apstākļu meklējumi;
 • pabeigts sintezēt atsevišķus fenil-gredzenā aizvietotus pirolobenzdiazepīnus (PBD);
 • uzsākta bāzes PBD un feniltetrazoliletilsulfona resintēzes;
 • uzsākti paplašināti pētījumi bāzes PBD olefinēšanā, izmantojot fenil-gredzenā aizvietotus tetrazoliletilsulfonus, fiksējot iznākumu un selektivitātes (E/Z) izmaiņas izmantojot NMR un HPLC metodes;
 • uzsākta jauna benzoksazoliletilsulfona sintēze un turpināta atsevišķu feniltetrazoliletilsulfonu iegūšana.
Publicēts: 12.07.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • veikta virkne neaizvietota PBD olefinēšanas eksperimentu, pārbaudot reaģentu un izpildījuma kombinācijas, kā arī optimālie reakcijas apstākļi pielietoti jauniegūto 7-Cl un 7,8-MeO PBD atvasinājumu olefinēšanā;
 • turpināti gan bāzes PBD, gan 8-CF3 un 7,8-MeO aizvietoto analogu olefinēšanas eksperimenti ar jauniegūtajiem fenilgredzenā aizvietotiem (2,6-iPr, 2,6-MeO, 4-CN) tetrazoliletilsulfoniem;
 • pabeigtas 2,6-MeO un 4-CN  feniltetrazoliletilsulfonu sintēzes;
 • iesākta 2-piridiniletilselona sintēze;
 • veiktas vairāku reaģentu resintēzes turpmākajiem pētījumiem.
Publicēts: 12.10.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • turpināti olefinēšanas eksperimenti neaizvietotos PBD, variējot olefinēšanas reaģentus un to apstākļus;
 • veikti kālija selenocianāta oksidēšanas eksperimenti;
 • uzsākta boseongazepine B totālā sintēze;
 • veikta olefinēšanas pētījumiem nepieciešamā 2,6-diizopropilfeniltetrazoliletilsulfona izstrāde.
Publicēts: 12.01.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • turpināta un pabeigta oxo-tomaymycin totālā sintēze. Uzsākta jaunu neaizsargātu PBD trionu sintēzes un veikti jauni to olefinēšanas pētījumi;
 • iesākta oxo-prothracarcin totālā sintēze;sākti jauni PBD olefinēšanas eksperimenti ar jauniegūtiem 2,6-diizopropilfeniltetrazolil alkilsulfoniem;
 • sintezēta virkne jaunu fenilterazolilalkilsulfonu;
 • veikti alkilsulfonu deprotonēšanas/deiteroapmaiņas eksperimenti.
Publicēts: 12.04.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • turpināta N neaizsargātu PBD trionu sintēze un pielietoti olefinēšanas reakcijās ar dažādiem olefinēšanas reaģentiem. Veikti citi olefinēšanas eksperimenti ar jauniegūtiem ariltetrazolilsulfoniem;
 • uzsākts darbs pie publikācijas rakstīšanas – rezultātu apkopošana;
 • veikti N neaizsargātu PBD hidroksilgrupas oksidēšanas mēģinājumi;
 • turpināti optimālo olefinēšanas reakcijas parametru piemeklēšana Oxo-prothracarcin struktūrā. Sintezēti citi, turpmākiem petījumiem nepieciešamie, alkilterazolilalkilsulfoni.
Publicēts: 12.07.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • veikti olefinēšanas eksperimenti ar ariltetrazolilsulfoniem N neaizsargātu PBD sistēmā;
 • dalība konferencē BOS 2022 (Lietuva, Vilņa) ar stenda referātu „Late-Stage Olefination in PBD Natural Product Total Syntheses”;
 • turpināti un uzsākti jauni fenil gredzenā aizvietotu N neaizsargātu PBD trionu olefinēšanas reakcijas pētījumi;
 • akceptēts un publicēts raksts žurnālā ACS Omega, 2022, 7, 34, 30519-30534 (open access);
 • dalība konferencē Drug Discovery Conference 2022 (Latvija, Rīga) ar stenda referātu ” Synthesis of ADC Applicants; Total Synthesis of Oxo-prothracarcin, Oxo-tomaymycin, and Boseongazepine B”;
 • uzsākta literatūras meklēšana un sistematizēšana J-K olefinēšanas reaģentiem veltītam apskatrastam.
Publicēts: 12.10.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

 • mobilitātes ietvaros uzsākts pētnieciskais darbs EPFL institūta (Šveice, Lozana) LCSA darba grupā, prof. N. Krāmera (N. Cramer) vadībā;
 • novembrī turpināta un pabeigta (2 no 2 mēnešiem), mobilitāte Šveicē, kuru finalizē ar atskaiti rezultātu prezentāciju darba grupā;
 • īstenota skolnieka ZPD darba ‘Pirolobenzodiazepīna triona iegūšana Boseongazepīna B totālā sintēzē’ vadība, kura laikā plānots sintētiski – praktiskais darbs laboratorijā, Postdoc projekta mācību procesa ietvaros;
 • veikti atsevišķu izejvielu liela apjoma resintēze turpmākajiem pētījumiem. Uzsākti oksidēšanas eksperimenti N- neaizsargātos pirmās stadijas PBD.

Publicēts: 12.01.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:

 • uzsākti jauni olefinēšanas reakcijas pētījumi N- neaizsargātās PBD trionu sistēmās;
 • publicēts apskatraksts Eur. J. Org. Chem., 2023, e202201217;
 • turpināti oksidēšanas eksperimenti N- neaizsargātu PBD trionu sintēzē. Uzsākta Usabamycin A sintēze;
 • iesāktas Usabamycin C un Sibanomycin sintēzes;
 • iesākti PBD gala savienojumu reducēšanas pētījumi.

Publicēts: 12.04.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.04.2023. līdz 30.06.2023.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās aktivitātes:
 • sintezēti vairāki PBD trioni lielos apjomos un veiktas to gramu līmeņa olefinēšanas reakcijas. Iesākti jauni pētījumi PMB tertazola sulfinēšanā;
 • turpināti olefinēšanas reakciju pētījumi, sintezēti virkne to alkilidēnatvasinājumu. Sintezēts PMB tetrazoliletilsulfons; veikti papildus pētījumi tā alternatīvai iegūšanai;
 • finalizēti olefinēšanas un sulfinēšanas reakciju pētījumi;
 • uzsākts darbs pie publikācijas  par jaunākajiem rezultātiem.
Publicēts: 30.06.2023.