Zāļu vielu izstrāde selektīvai kadherīnu trans-dimerizācijas kontrolei

Projekta Nr.
1.1.1.5/21/A/002
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Projekta realizēšanas laiks
01.07.2021. – 30.11.2023.
Projekta vadītājs
Dr. Teodors Panteļejevs
Projekta kopējās izmaksas
140 202,24 EUR (ERAF finansējums – 119 171,89 EUR)
Projekta mērķis

Izstrādāt jaunus, selektīvus N-kadherīna, VE-kadherīna un kadherīna-11 trans-dimerizācijas inhibitorus.

Galvenās projekta darbības:
 • kristālogrāfiska, FBDD skrīninga platformas izveide;
 • fragmentu skrīnings un validācija;
 • fragmentu izstrāde;
 • ar kadherīniem saistīties spējīgu ciklisku peptīdu izstrāde;
 • fragmentu pieejas vadīta peptīdu izstrāde;
 • šūnu adhēzijas un šūnu proliferācijas testi.

Projekts sniegs būtisku ieguldījumu molekulārajā metožu kopumā, kas pieejams šūnas–šūnas adhēzijas kontrolei, tieši ietekmējot kadherīnu trans-dimerizācijas norisi. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai demonstrētu kadherīnu selektīvu inhibitoru nozīmību zinātnes un veselības aprūpes jomās. Kadherīnu trans-dimerizācijas modulatoru izstrāde nodrošinātu jaunus zāļu vielām līdzīgus preparātus.

Publicēts 14.07.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.

Projekta darbības uzsāktas 01.07.2021.

 • Tika veikts vairāku kadherīnu saimes proteīnu konstruktu dizains ar mutācijām, kas piemērotas strukturāliem un biofiziskiem pētījumiem.
 • Iegūts sintētisks DNS, kas kodē šos kadherīnu konstruktus, un klonēts dažādos ekspresijas vektoros. Veikti ekspresijas testi ar šiem kadherīnu konstrukiem, izmēģinot dažādus vektorus, bakteriju šķirnes un ekspresijas apstākļus.
 • Vienam no proteīniem tika optimizēta attīrīšanas pieeja un tas iegūts 10+ miligramu daudzumā.
 • Veikts iegūtā kadherīna kristalogrāfisks skrīnings ar mērķi iegūt tā kristālus turpmākiem difrakcijas pētījumiem

Publicēts: 01.10.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.
 • Iegūti viena kadherīnu saimes proteīna kristāli dažādos kristalizācijas apstākļos. Iegūta šī proteīna kristālu pilna difrakcijas aina SLS (Swiss Light Source) sinhrotronā, kā rezultātā aprēķināta tā struktūra.
 • Uzsākta fāgu displeja bibliotēku sagatavošana.
 • Optimizēta attīrīšanas pieeja vēl vienam kadherīna konstruktam.
 • Ar vienu no kadherīnu proteīniem izmēģināts maza izmēra fragmentu bibliotēkas skrīnings, izmantojot kodolmagnētisko rezonansi (KMR).
Publicēts: 31.12.2021.
Paveiktais laika periodā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.
 • Veikta attīrīšana vēl diviem kadherīnu saimes proteīniem.
 • Veikts fragmentu saistības skrīnings ar vienu no kadherīniem, izmantojot differential scanning fluorimetry (DSF) metodi.
 • Vairāki fragmentu hiti aizsūtīti biofizikālu testu veikšanai uz Creoptix AG (Šveice), lai noskaidrotu to saistības parametrus.
 • Iegūti viena kadherīna atvērtās formas (X-dimer) kristāli. Uzsākta šo kristālu optimizācija. Vairākiem kristāliem iegūtas difrakcijas ainas sinhrotronā (SLS, Villigen, Šveice).
 • Uzsākti fragmentu hitu testi, izmantojot izotermālo kalorimetriju (ITC).
 • Pie projekta izpildes piesaistīts maģistrantūras students.
Publicēts: 31.03.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.
 • Apvienojot ortogonālas biofizikālas metodes, identificēti vairāki mazmolekulu fragmenti, kas saistās ar vienu no kadherīnu saimes proteīniem.
 • Iegūta šī kadherīna X-dimēra augstas izškirtspējas (2.0 Å) struktūra ar atvērtu triptofāna saistības kabatu. Struktūra parāda, ka šie kristāli var tikt izmantoti mazmolekulu mērcēšanas eksperimentiem.
 • Veikti kadherīna X-dimēra kristālu mērcēšanas eksperimenti ar identificētajiem fragmentiem un kristāli sasaldēti sūtīšanai uz sinhrotronu.
 • Iegūta kovalenti modificētus cisteīnus saturoša fāgu displeja bibliotēka ar augstu titru. Šī bibliotēka tiks izmantota peptīdu saistības selekcijai.
Publicēts: 30.06.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.
 • Veikta fragmentos mērcētu kadherīna kristālu difrakcijas ainu iegūšana sinhrotronā. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, veikta mērcēšanas apstākļu optimizācija ar jauniem kristāliem, kam arī iegūti difrakcijas dati.
 • Uzsākts fragmentu kristalogrāfiskais skrīnings ar savienojumu kokteiļiem. Mērcētie kristāli sasaldēti un sagatavoti sūtīšanai uz sinhrotronu.
 • Noteiktas selektēto fāgu sekvences, kas iegūtas fāgu displeja eksperimentos ar kadherīniem.
 • Rezultāti prezentēti Starptautiskā OSI rīkotā konferencē – Drug Discovery Conference, postera formātā, par ko iegūta postera balva strukturālās bioloģijas kategorijā.
 • Iesniegts pieteikums XChem infrastruktūras izmantošanai Diamond Light Source sinhrotronā, lai veiktu lielas caurlaidspējas kristaligrāfisko fragmentu skrīningu.
Publicēts: 30.09.2022.
Paveiktais laika periodā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.
 • Veikta fragmentu kokteiļos mērcētu kristālu difrackcijas ainu iegūšana sinhrotronā (Diamond Light Source, Oksforda), izmantojot “serial crystallography” jeb pilnībā automatizētu kristalogrāfiju. Kopumā iegūtas 50 augstas izšķirtspējas datu kopas.
 • Veikta šo kristāldifrakcijas datu analīze izmantojot Pandda algoritmu (doi: 10.1038/ncomms15123), kas ļauj noteikt vāju fragmentu saistību. Turpinās izrēķināto elektronu blīvumu karšu analīze.
 • Iegūts pozitīvs vērtējums XChem skrīninga pieteikumam.
 • Veikta ciklisku peptīdu pull-down analīze ar vienu no kadherīna apakštipiem.

Publicēts: 31.12.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.
 • Sagatavoti proteīnu un kristalizācijas apstāķļu šķīdumi XChem fragmentu skrīningam. Paraugi nosūtīti Diamond Light Source partneriem Oksfordā, lai veiktu kristalizācijas atkārtojamības testus. Šiem testiem izstrādāti optimizēti protokoli XChem skrīninga kristalizēšanas un mērcēšanas eksperimentiem.
 • Izmēģināts fragmentu skrīnings ar grating-coupled interferometry (GCI) metodi. Uz mikrofluidikas čipa veiksmīgi imobilizēti trīs kadherīnu konstrukti, izmantojot biotīna konjugāciju. Ar šo čipu veikts izmēģinājuma skrīnings vienai 96 fragmentu platei. Balstoties uz šiem datiem, izplānoti tālāki eksperimenti GCI skrīningam.
 • Veikti kristalizācijas eksperimenti vēl vienam kadherīnu proteīnu konstruktam.
 • Veikti tālāki izotermālās kalorimetrijas (ITC) eksperimenti iepriekš noteiktu fragmentu hitu saistības noteikšanai.
 • Uzsākta studenta maģistra darba rakstīšana.

Publicēts: 31.03.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.04.2023. līdz 30.06.2023.
 • Veikta kadherīna proteīna kristalizācija XChem programmas ietvaros sadarbībā ar Diamond Light Source sinhrotronu, kā rezultātā iegūti kristāli liela mēroga (high throughput) skrīningam sub-mikrolitru piliena formātā.
 • Veikti turpmāki skrīninga eksperimenti ar GCI (granting coupled interferometry), kā rezultātā identificēti potenciāli saistītspējīgi fragmenti. Šiem mazmolekulu fragmentiem veikti validācijas mērījumi ar KMR kā arī kristālu mērcēšanas eksperimentiem.
 • Veiktas izmaiņas fāgu displeja selekcijas pieejā, fāgu bibliotēkas aizstājot ar DNS aptamēru bibliotēkām.

Publicēts: 30.06.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.07.2023. līdz 30.09.2023.
 • Veikts Xchem fragmentu kristalogrāfiskais skrīnings Diamond Light Source sinhrotronā (Oksforda, Anglija). Apmaiņas rezultātā Dr Teodors Panteļejevs tika apmācīts liela apjoma kristalogrāfijas metodēs.
 • Veikta Xchem difrakcijas datu analīze, kā rezultātā identificēti nepārprotami fragmentu elektronu blīvumi.
 • Attīstīti funkcionālie testi savienojumu efektu raksturošanai, balstoties uz fluorescence polarizāciju.
 • Iegādāti fragmentu hitu atvasinājumi un ar tiem veikti biofizikālie testi, kā arī kristālu mērcēšana.

Publicēts: 30.09.2023.

Paveiktais laika periodā no 01.10.2023. līdz 30.11.2023.
 • Iepriekš iegūtie fragmenta hita atvasinājumu savienojumi izvērtēti fluorescences polarizācijas testos.
 • Izstrādātas uz izotermālās kalorimetrijas pieeju balstītas metodes, lai noteiktu kalcija un citu jonu mijiedarbības ar dažādiem kadherīnu apakštipiem.
 • Veikts floru saturošu fragmentu skrīnings, balstoties uz kodolmagnētiskās rezonanses metodēm.
 • Projekta rezultāti prezentēti starptautiskā konferencē European Federation for Medicinal Chemistry – International Symposium on Chemical Biology (EFMC-ICSB) Šveicē, Bāzelē.
 • Sagatavoti zinātnisko rakstu manuskripti.

Publicēts: 30.11.2023.