Paveiktais laika periodā no 01.12.2019. līdz 29.02.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta literatūras izpēte un izstrādāts sintēzes plāns lantanīdu saturošiem proteīnu KMR paramagnētiskās nobīdes marķieriem. Attīstīta 6-nitro-1,4-diazepāna būvbloku sintēze;
  • turpināta 4-fluoroindola-4-13C un 7-fluoroindola-7-13C sintēzes optimizācija. Paralēli tiek veikta arī izejvielu uzstrāde un starpsavienojumu raksturošana. Sastādīts sintēzes plāns 4,4,4-trifluoro-L-valīna-4-13C-15N iegūšanai;
  • uzsākts darbs pie 13C/19F iezīmētu indolu sintēzes. Pabeigtas reakcijas ar 13CO2 un iegūti 13C iezīmi saturoši starpsavienojumi. Iegūti kvalitatīvi kristāli, kas ar rentgen-struktūranalīzes palīdzību ļāva pierādīt starpsavienojuma struktūru;
  • noskaidrots, ka 6-amino-1,4-diazepāna būvbloku cikla alkilēšanas reakcijas nedod vēlamo rezultātu. Uzsākts darbs pie jaunas sintēzes stratēģijas, kas ietver 6-nitro-1,4-diazepāna cikla saslēgšanu izmantojot termināli aizsargāta trietilēntetramīna reakciju ar formaldehīdu un nitrometānu/nitroetānu. Šāda sintēzes stratēģija dod jau ciklā aizvietotu 1,4-diazepāna būvbloku, kas novērš nepieciešamību veikt cikla alkilēšanas reakcijas.

Publicēts: 10.03.2020.