Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās

Projekta Nr.
8.2.2.0/20/I/008
Projekta īstenotājs/vadošais partneris
Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis
Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomā
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2021.-30.11.2023.
Projekta kopējās izmaksas
3948793,00 EUR (Eiropas Sociālā fonda finansējums 3356474,04 EUR un 592318,96 EUR – valsts budžeta finansējums), t.sk., Banku augstskolai – 54560,00 EUR
Projekta mērķis
Stiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Banku augstskolas (BA) doktorantus un akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, nodarbinot ārvalstu akadēmisko personālu, doktorantūras studentus un zinātniskā grāda pretendentus RTU un BA, tostarp nodrošinot finansējumu starpsektoru un starptautiskajai pētniecības mobilitātei sadarbības partneru institūcijās, organizējot resursu koplietošanu RTU fakultāšu līmenī un sadarbībā ar citām augstākās izglītības institūcijām.

Publicēts : 30.12.2021.

Projekta aktualitātes
  • Laika posmā no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada aprīlim dalību projektā uzsākuši trīs Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskie asistenti. Projekta dalībnieki par 0,5 slodzes nodarbinātību ik mēnesi saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu līdz 1400 eiro mēnesī, kas ietver atlīdzību doktorantam (līdz 1000 eiro, t. sk. darba devēja VSAOI), kā arī mobilitātes un pētniecībai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas (400 eiro). Papildus no iekšējiem vai citu projektu līdzekļiem tiek segta 0,3 slodzes līdznodarbinātība. Ņemot vērā SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā pētniecības izdevumiem paredzēto finansējumu, un Latvijas AII doktora studiju programmu attīstības plānos īpaši izcelto sadarbības un resursu konsolidēšanas aspektu, RTU par projektā pieejamajiem līdzekļiem veicinās doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem iespēju izmantot pētniecībai paredzēto infrastruktūru ne tikai RTU struktūrvienībās, bet citās partnerinstitūcijās. Šobrīd RTU oficiālie sadarbības partneri projektā ir Banku augstskola, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Liepājas Universitāte un Ventspils Augstskola.

Publicēts:01.04.2022.

  • Laika posmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam SAM 8.2.2.  3.kārtas projektā iesaistītie doktoranti piedalījās RTU progresa ziņojumu sanāksmē par paveikto laika posmā no 2021. gada 1.oktobra līdz 2022. gada 31. martam.

Publicēts: 03.07.2022.

  • Laika posmā no 20222. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim viens no SAM 8.2.2. 3.kārtas projektā iesaistītajiem doktorantiem ieguva zinātnes doktora (Ph. D.) grādu ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē (grāds iegūts 2022. gada jūlijā).

Publicēts: 02.09.2022.

  • Laika posmā no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada janvārim doktoranti ir prezentējuši savu pētījumu rezultātus kolēģiem un dažādu zinātnisko konferenču dalībniekiem gūto sasniegumu izplatīšanai un viedokļu apmaiņai. Pārskata periodā ir tapuši pētījumu rezultātus reprezentējoši zinātniskie raksti, kas ir publicēti zinātniskajos žurnālos vai nonākuši līdz pārskatīšanas un koriģēšanas stadijām to pilnveidošanai. Doktoranti ziņojuši par savu promocijas darbu izstrādes progresu, kā arī notikusi viena promocijas darba veiksmīga priekšaizstāvēšana.

Publicēts: 03.02.2023.

  • Laika posmā no 2023. gada februāra līdz 2023. gada aprīlim projektā iesaistītie doktoranti turpinājuši studiju kursu apguvi un konsultācijas ar zinātniskajiem vadītājiem par promocijas darba izstrādes progresa veicināšanu un pētījumu turpmāko virzību. Turpināts darbs pie zinātnisko publikāciju izstrādes un iesniegšanas procesiem to publicēšanai indeksētos žurnālos, kā arī pētījumi referātu formā prezentēti zinātniskajās konferencēs. Veikta pētnieciskā darbība caur literatūras pētījumiem, jaunu metožu izstrādnēm un reāliem eksperimentiem. Viens doktorants veicis promocijas darba un tā kopsavilkumu gala versiju noformēšanu to publicēšanai.

Publicēts: 03.05.2023.

  • Laika posmā no 2023. gada maija līdz 2023. gada jūlijam viens no SAM 8.2.2. 3. kārtas projektā iesaistītajiem doktorantiem ieguva zinātnes doktora (Ph.D.) grādu Dabaszinātnēs: ķīmijas nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē (grāds iegūts 2023. gada maijā). Projektā iesaistītie doktoranti turpinājuši studiju kurus apguvi, attīstījuši izstrādē esošos un uzsākuši jaunus pētījumus, izstrādātas zinātniskās publikācijas pētījumu rezultātu izplatīšanai. Pārskata periodā ir notikuši progresa ziņojumi par paveikto promocijas darba izstrādei.

Publicēts: 27.07.2023.

  • Laika posmā no 2023. gada augustam līdz 2023. gada oktobrim doktoranti turpinājuši konsultācijas ar zinātniskajiem vadītājiem par pētījumu virzību un promocijas darbu izstrādes progresu. Veikta pētnieciskā darbība, tajā skaitā literatūras pētījumi, jaunu metožu izstrāde un praktiski eksperimenti. Tapuši pētījumu rezultātus reprezentējoši zinātniskie raksti, kas ir publicēti vai nonākuši līdz koriģēšanas stadijai publicēšanai indeksētos žurnālos. Sasniegto rezultātu izplatīšanai un viedokļu apmaiņai doktoranti pētījumu rezultātus prezentējuši dažādās jomas konferencēs.

Publicēts: 03.11.2023.