Paveiktais laika posmā no 01.10.2019. – 31.12.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veicot zinātniskās literatūras analīzi, noteikts, ka vēl nav veikta metilēna analogu sintēze tādiem savienojumiem kā: tieno[3,2-c]hinolīin-2-karboksamīdu un tieno[3,2-c]izohinolīin-2-karboksamīdu atvasinājumiem, kuriem piemīt nm PARP-1 inhibēšanas spēja un citas bioloģiski aktīvās īpašības;
  • tika uzkonstruēta 2-(((2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil)amino)metil)tieno[3,2-c]hinolīn-5(4H)-ona sintēzes shēma un uzsākta tās praktiskā realizācija;
  • izpētīta literatūra par PARP inhibitoriem, kas nesatur hinolona struktūrelementus un tika ieskicēta nākotnes vīzija par daļēju pāreju no selenofēnhinolonu sintēzes, citu selēnorganisko savienojumu virzienā;
  • sintezēts 4-okso-4,5-dihidrotieno[3,2-c]hinolīn-2-karbaldehīds, no kura bija plānots iegūt agrāk nesintezēto 2-(((2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil)amino)metil)tieno[3,2-c]hinolīn-5(4H)-onu;
  • ņemot vērā struktūras-aktivitātes sakarības, uzsākts darbs pie 3-bromo-8-okso-2-(amino-1-ilmetil)-8,9-dihidroselenofēn[3,2-h]hinolīn-7-karbonskābes atvasinājumu sintēzes;
  •  uzsākta zināmā PARP inhibitora – rukaparība, selēna analoga sintēzes izstrāde.

Publicēts: 10.01.2020.