Paveiktais laika posmā no 01.07.2019. – 30.09.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • pabeigta 2-aminoalkinil-1-bromo-5-ciclopropilselenofēn[2,3-c]hinolīn-4(5H)-onu atvasinājumu sintēze;
  • izpētīta literatūra par furo[2,3-c]- un [3,2-c]hinolonu sintēzi. Jaunu 2-aminoalkinilfuro-hinolonu iegūšanai no 2-furānkarbonskābes veikta 5-metilfuro[2,3-c]hinolīn-4(5H)-ona sintēze;
  • veikta pirmo iegūto savienojumu pārbaude uz PARP-1 un PARP-2 inhibēšanas spēju;
  • sintezēts aktīvākā savienojuma hidroksietil atvasinājums un veikta  5-metilfuro[3,2-c]hinolīn-4(5H)-ona sintēze;
  •  turpināts darbs pie selenofēn[3,2-c]hinolon-2-karbonskābes iegūšanas, neizmantojot dimetil 2,2′-diselāndiildiacetātu.

Publicēts: 11.10.2019.