Paveiktais laika posmā no 01.04.2020. – 30.06.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • Rukaparība selēna analoga sintēzei tika pielāgota vēl viena sintēzes shēma – no 2-brom-5-fluorbenzoskābes trīs stadijās tika sintezēts metil 3-brom-5-fluor-2-(((trifluormetil)sulfonil)oksi)benzoāts;
  • veikta Ebselēna un PARP ingibitora – Niraparība hibrīda sintēze. Rezultātā iegūta (S)-2-(4-(1-(tert-butoksikarbonil)piperidīn-3-il)fenil)-3-okso-2,3-dihidrobenzo[d][1,2]selenazol-7-karbonskābe, no kuras tika sintezēts vajadzīgais produkts;
  • iegūti vēl divi Ebsēlena sēra atvasinājumi;
  • no metil 2-(metiltio)benzoāta divstadiju reakcijās  iegūti vēl 3 jauni benzo[d]izotiazol-3(2H)-oni;
  • uzsākta 3-okso-2,3-dihidro-[1,2]selenazol[5,4-b]piridīn-5-karboksamīda atvasinājumu sintēze. Šīm nolūkam no piridīn-3,5-dikarbonskābes sintezēts dimetil 2-hlorpiridīn-3,5-dikarboksilāts.

Publicēts: 10.07.2020.