Paveiktais laika posmā no 01.04.2019. – 30.06.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • pabeigta 3-bromo-5-ciclopropil-2-(alkinil)selenofen[3,2-c]hinolin-4(5H)-onu atvasinājumu sintēze
  • noskaidrots, ka pie 4-hidroksihinolīn-2(1H)-ona slāpekļa atoma nevar ievadīt ciklopropilgrupu izmantojot alkilēšanas reakcijas dažādos apstākļos (bāzes klātienē un vara katalīzes apstākļos). Tomēr, aizvietojot hidroskilgrupu 4-C pozīcijā pret bromu, vara katalīzes apstākļos izdevās iegūt 4-bromo-1-ciclopropilhinolīn-2(1H)-onu
  • optimizēta 1-ciclopropil-4-(3-(alkinil)prop-1-īn-1-il)hinolīn-2(1H)-onu sintēzes metode Sonogašira reakcijas apstākļos un no iegūtām vielām sintezēti gala produkti – 1-bromo-5-ciclopropil-2-(alkil)selenofēn[2,3-c]hinolīn-4(5H)-oni PARP inhibēšanas spējas pārbaudei
  • papildināts 1-bromo-5-metill-2-(alkil)selenophēn[2,3-c]- un [3,2-c]hinolonu atvasinājumu skaits.  Šīm nolūkam tika veiktā 4 stadiju sintētiskā shēma no 3-bromhinolīna un 3 stadiju shēma no 4-hidroksi-1-metilhinolīn-2(1H)-ona.

Publicēts: 11.07.2019.