Paveiktais laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • veikta zinātniskās literatūras izpēte un apkopotas publikācijas par tieno- un furo-hinolonu sintēzes metodēm.
    Izplānota N-(2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil)-5-metil-4-okso-4,5-dihidrotieno[3,2-c]hinolin-2-karboksamida selēna analoga sintēzes shēma un uzsākta tās realizēšana
  • noskaidrots, ka, izmantojot dažādus Sonogašira reakcijas apstākļus, ne no 3-bromo-1-metilhinolin-2(1H)-ona, ne no aktīvāka 3-jod atvasinājuma nevar iegūt metil 3-(1-metil-2-okso-1,2-dihidrohunolin-3-il)propiolātu .
    Rezultātā vajadzīgais propiolāts tika sintezēts 1-metil-3-((trimetilsilil)etinil)hinolin-2(1H)-ona karboksilēšanas reakcijā ar CO2 cēzija fluorīdā klātienē, ar sekojošo metilēšanos neizdalot attiecīgo karbonskābi
  • tika izstrādāta un realizēta 3-bromo-5-ciclopropil-2-(alkinil)selenofen[3,2-c]hinolin-4(5H)-onu sintēzes shēma
  • turpināta 3-bromo-5-ciclopropil-2-(alkinil)selenofen[3,2-c]hinolin-4(5H)-onu atvasinājumu sintēze. Izpētot literatūras datus par struktūras-aktivitātes un selektivitātes likumsakarību, iegūtajam 3-bromo-5-ciclopropil-2-(piperazin-1-ilmetil)selenofen[3,2-c]hinolin-4(5H)-onam veikta benzil aizvietotāja ievadīšana pie piperazil-slāpekļa atoma
  • kopā pārskata periodā sintezēti 11 jauni savienojumi, no kuriem 4 vielas ir gala savienojumi, kas tiks izmantoti bioloģiskajos pētījumos
  • uzsākts darbs pie 1-bromo-5-ciclopropil-2-alkinilselenofen[2,3-c]hinolin-4(5H)-onu sintētiskās shēmas izstrādes.

Publicēts: 11.04.2019.