Mikrocaurulītes saistošās vielas izstrāde par pretvēža zālēm ar samazinātu sistēmisko toksicitāti

Projekta mērķis ir sasniegt pretvēža zāļu kandidātvielas attīstības stadiju TRL 4 (sasniedzot arī vairākus TRL 5 līmeņa raksturlielumus) saskaņā ar projektā sagatavoto tehniski ekonomiskās priekšizpētes ceļvedi un veikt komercializācijas darbības saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto komercializācijas stratēģiju.

Projekta Nr.
KC-PI-2020/16
Līguma par dalību tehnoloģiju pārneses pasākumā Nr.
KC-L-2017/6
Projekta zinātniskais vadītājs
Prof. Edgars Sūna
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Projekta pirmais posms

Pirmā posma mērķis – izstrādāt projekta tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju.

Projekta pirmā posma īstenošanas ilgums: 6 mēneši
Projekta pirmā posma ERAF finansējums: 25 000,00 EUR

Publicēts 15.04.2020.

Paveiktais laika posmā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.
 • veikta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas iepirkuma dokumentācijas izstrāde;
 • veikta iepirkuma procedūra un 30.06.2020. ar  iepirkuma uzvarētāju noslēgts pakalpojuma līgums par projekta tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādi.

Publicēts 15.07.2020.

Paveiktais laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020.
 • 30.09.2020. pabeigta Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrāde, un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts ar dokumentācijas izstrādātāju;
 • izstrādātie dokumenti iesniegti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par projekta 2. posma īstenošanu.
Publicēts 09.10.2020.

Projekta otrais posms

Pirmā posma mērķis – sasniegt pretvēža zāļu kandidātvielas attīstības stadiju TRL 4 (sasniedzot arī vairākus TRL 5 līmeņa raksturlielumus) saskaņā ar projektā sagatavoto tehniski ekonomiskās priekšizpētes ceļvedi un veikt komercializācijas darbības saskaņā ar projekta ietvaros izstrādāto komercializācijas stratēģiju.

Projekta otrā posma īstenošanas ilgums: 19 mēneši
Projekta kopējais  ERAF finansējums: 300 000,00 EUR

Publicēts 07.12.2020.

Paveiktais laika posmā no 01.12.2020. līdz 28.02.2021.

Uzsākta projekta 2.posma īstenošana, un pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 •  veikta struktūranalogu sintēze ar mērķi iegūt savienojumus, kuru in vitro citotoksicitāte sasniegtu projektā definētos progresa kritērijus. Sintezēti 18 jauni savienojumi, kuri satur nepieciešamo funkcionalitāti;
 • veikta sintezēto struktūranalogu testēšana uz standarta vēža šūnu līnijām.  No 18 jauniegūtajiem savienojumiem, viens uzrāda vēlamo citotoksicitāti;
 • veikti arī mikrotubulu saistības funkcionālie testi un veikti eksperimenti, lai noskaidrotu analogu saistības vietu ar tubulīnu un tā farmakoloģiskās darbības mehānismu;
 • trim aktīvākajiem savienojumiem tika noteikta metaboliskā stabilitāte peļu aknu mikrosomās. Noteiktās vērtības  liecina par savienojumu metabolisko stabilitāti, kas ir salīdzināma ar standartsavienojumu;
 • trim aktīvākajiem savienojumiem  tika noteikta arī  CaCo-2 šūnu caurlaidības vērtības.

Publicēts: 28.02.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • dizainēti un sintezēti 20 jauni savienojumi. Strukturālās izmaiņas tika veiktas ar mērķi uzlabot savienojumu stabilitāti;
 • visi sintezētie analogi tika testēti uz standarta vēža šūnu līnijām;
 • perspektīvākajiem savienojumiem tika noteikta to šķīdība, plazmas proteīnu saistība, stabilitāte peļu mikrosomās, kā arī stabilitāte peļu asinīs.

Publicēts: 31.05.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.06.2021. līdz 31.08.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 

 • dizainēti un sintezēti jauni savienojumi, kuru strukturālās izmaiņas  vērstas uz  bioksazola fragmenta aizvietotāja modifikāciju ar mērķi uzlabot savienojumu in vitro citotoksicitāti;
 • visi sintezētie analogi tika testēti uz standarta standarta vēža šūnu līnijām;
 • perspektīvākajiem savienojumiem tika noteikta to šķīdība, cilvēka un peļu plazmas proteīnu saistība, stabilitāte peļu mikrosomās, kā arī stabilitāte cilvēka un peļu asinīs.

Publicēts: 31.08.2021.

Paveiktais laika posmā no 01.09.2021. līdz 03.11.2021.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

 • pārskata periodā turpināts sintezēt jaunus, metaboliski stabilākus savienojumus – šiem savienojumiem hidrolītiski nestabilā estera grupa nomainīta pret inertu heterociklu, kas imitē estera grupas farmakoforu;
 • visi sintezētie analogi tika testēti uz standarta standarta vēža šūnu līnijām. Papildus tam perspektīvākie savienojumi tika testēti uz vēža šūnu līnijām A2058, U937 un HCC-44;
 • aktīvākajiem savienojumiem tika noteikta stabilitāte un šķīdība ūdens vidē, kā arī to saistība ar plazmas proteīniem.

Publicēts: 26.11.2021.

Projekts tiek īstenots 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros, un attīstīts Latvijas viedās specializācijas jomā: 2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.