Metālorganiskie ietvari kā potenciāls farmaceitiski aktīvo savienojumu zāļu nesējs

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izveidot jaunu bioloģiski saderīgu metālorganisko ietvaru (MOI) kā zāļu nesēju izvēlētam farmaceitiski aktīvam savienojumam (FAV) un veikt to iekapsulēšanu, kā arī biopieejamības īpašību pētījumus, izmantojot inovatīvu pieeju MOI izvēlei, analizējot to sastāvā esošo elementu un vielu toksiskumu uz cilvēku, kā arī racionalizēt iekapsulēšanas procesu, lai uzlabotu FAV īpašības, izmantojot modernas un mūsdienīgas eksperimentālās metodes un datorsimulācijas.

Pētniecības pieteikuma Nr.
1.1.1.2/VIAA/3/19/583
Pēcdoktorants
Dr. chem. Kristīne Krūkle – Bērziņa
Zinātniskais konsultants
Dr. chem. Anatolijs Mišņovs
Projekta ieviešanas ilgums
27 mēneši
Projekta īstenošanas vieta
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kopējās projekta izmaksas
100 354,41 EUR (ERAF finansējums – 85 301,23 EUR; valsts budžeta finansējums – 10 035,42 EUR)

Paredzētie projekta īstenošanas rezultāti:

 • dalība 2 zinātniskajās konferencēs
 • 2  zinātniskie raksti (IF > 50% no nozares vidējā līmeņa)

Publicēts: 16.04.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.04.2021. līdz 30.06.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • veikta literatūras izpēte un apkopošana par ciklodekstrīna (CD) MOI iegūšanas metodēm un to veidiem. Sistemātiska pārskata veidošana par kristalizācijas metodēm no iegūtās informācijas;
 • literatūrā aprakstīto CD MOI kristālisko struktūru analīze un personīgo datu bāzes veidošana. Uzsākta CD MOI kristalizācija ar tvaika difūzijas un solvotermālo metodi;
 • veikta iegūto kristālu analīze, izmantojot monokristāla un pulvera rentgendifraktometrijas metodi;
 • uzsākta iegūto CD MOI fizikālķīmisko īpašību pārbaude – stabilitāte dažādos šķīdinātājos, uzsākts pētījums par CD MOI iegūšanu, izmantojot kop-kristalizācijas (grinding) metodi.

Publicēts: 16.07.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpināts eksperimentālais darbs pie kopšsamalšanas eksperimenta, mainot izejvielu sastāvu un attiecību, tāpat turpināts darbs pie CD MOI stabilitāti dažādos šķīdinātājos. Uzsākta farmaceitiski aktīvās vielas impregnēšana MOI;
 • turpināts darbs pie farmaceitiski aktīvās vielas impregnēšanas MOI, veikta iegūto rezultātu pārbaude ar pulvera rentgendifraktometrijas metodi un to interpretācija;
 • iepriekšējo kristalizācijas procesu laikā, iegūtas jaunas kristāliskās CD MOI formas. Īstenota šo kristālisko formu iegūšanas metodes pilnveidošana un kristalizācijas atkārtojamības nodrošināšana.

Publicēts: 15.10.2021.

Paveiktais laika periodā no 01.10.2021. līdz 31.12.2021.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • veicot CD MOI stabilitātes pārbaudi dažādos šķīdinātājos, iegūtas jaunas CD MOI formas, kuras literatūrā nav aprakstītas;
 • komandējums uz Vācijas elektrona- sinhrotronu Hamburgā. Vizītes laikā veikta eksperimentālo paraugu analīze ar sinhrotrona starojumu, kā arī iegūto paraugu analīžu apstrāde un interpretācija;
 • jaunas kristalizācijas metodes izstrāde, kas ļauj ātri un efektīvi iegūt CD MOI, salīdzinot ar izmantoto kristalizācijas metodi. Ar šo metodi var iegūt ne tikai jau zināmās CD MOI formas, bet ir izdevies iegūt arī jaunu fāzi. Aktīvs darbs pie metodes pilnveidošanas un optimizācija;
 • kop-kristalizācijas eksperimentu turpināšana – CD MOI kristalizācijas un Karmofūra impregnēšanas vienlaicīga notikšana. Rezultātu pārbaude ar rentgendifraktometrijas metodēm un kodolmagnētisko rezonansi.

Publicēts: 14.01.2022.

Paveiktais laika periodā no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • rezultātu apkopošana un novērtēšana. Dalība Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference ar mutisku ziņojumu;
 • turpināti eksperimenti pie karmofūr impregnēšanas iegūtajos MOI mainot apstākļus un metodes, lai iegūtu mērķa kompleksu;
 • MOI bāziskuma samazināšana, lai varētu izmantot to impregnēšanā un aktīvā viela nehidrolizētos;
 • izvēlētā karmofūr – monokristāla kristalizācija, lai varētu noteikt struktūru;
 • izvēlētas divas citas farmaceitiski aktīvās vielas – 5-floururacil- un acetilsalicilskābe, lai veiktu impregnēšanas eksperimentus un novērtētu iegūtā MOI piemērotību kā zāļu nesēju citu vielu impregnēšanā.

Publicēts: 14.04.2022.

Paveiktais laika posmā no 01.04.2022. līdz 30.06.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • stenda referāta sagatavošana konferencei “25th International Conference on the Chemistry of the Organic Solid State”;
 • turpināti eksperimenti pie aktīvo vielu impregnēšanu iegūtajos MOI, mainot apstākļus un metodes, lai iegūtu kompleksu;
 • MOI bāziskuma samazināšana, izmantojot par izejvielu nevis bāzi, bet gan atbilstošu elementa sāli;
 • potenciāli iegūtā kompleksa struktūras noteikšana un savstarpējo mijiedarbību paredzēšana.

Publicēts: 14.07.2022.

Paveiktais laika posmā no 01.07.2022. līdz 30.09.2022.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • dalība 25th International Conference on the Chemistry of the Organic Solid State konferencē Maķedonijā. Iegūta stenda referāta balva – IUCr Journal Poster Prize par ziņojumu Cyclodextrin based metal organic framework crystallization and evaluation as potential drug carrier;
 • turpinās darbs pie publikācijas rakstīšanas;
 • iegūto potenciālo MOF-FAV kompleksu sastāvu noteikšana, izmantojot rentgenmetodes;
 • iegūto potenciālo MOF-FAV kompleksu stabilitātes pārbaude, izmantojot termiskās metodes;
 • paraugu kristalizācija un sagatavošana mērījumu veikšanai sinhrotronā DESY, Vācijā, Hamburgā.

Publicēts: 14.10.2022.

Paveiktais laika posmā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • iegūto rezultātu pēcapstrāde pēc brauciena uz sinhrotronu Hamburgā, Vācijā;
 • slāpekļa sorbcijas analīze un analīze potenciāliem zāļu nesējiem. Rezultātu pēcapstrāde un secinājumu veikšana;
 • potenciālo kompleksu FAV-MOF iegūšana un sastāva noteikšana;
 • apmācība (seminārs), lai sagatavotos darbam Lundas (Zviedrija) sinhrotronā.

Publicēts: 13.01.2023.

Paveiktais laika posmā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.
Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:
 • turpināts eksperimentālais darbs pie zāļu nesēju struktūras noteikšanas un mijiedarbības FAV-MOI pētījumiem;
 • dalība zinātniskajā konferencē “81th International Scientific Conference of the University of Latvia”;
 • brauciens uz Lundas (Zviedrijā) sinhrotronu. Iegūto rezultātu analīze un potenciālo FAV-MOF struktūras noteikšana;
 • FAV-MOF iekapsulēšanās metodikas izstrāde.

Publicēts: 13.04.2023.

Paveiktais laika posmā no 01.04.2023. līdz 30.06.2023.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

 • turpināts eksperimentālais darbs pie zāļu nesēju struktūras noteikšanas un mijiedarbības FAV-MOI pētījumiem;
 • publikācijas “Cyclodextrin Metal organic frameworks as a drug delivery system for selected pharmaceutical active ingredients” rakstīšana;
 • FAV-MOF paraugu raksturošana, izmantojot DSC/TG un cietvielu KMR;
 • FAV-MOF paraugu stabilitātes eksperimenti.

Publicēts: 30.06.2023.