Paveiktais laika periodā no 01.11.2018. līdz 31.12.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas pētnieciskās darbības:

  • karsējot 3-acetil-4-hidroksi-6-metil-2H-piran-2-onu koncentrētā sērskābē,  tika iegūts deacetilētais savienojums jeb  4-hidroksi-6-metil-2H-piran-2-ons. Tālāk tika iegūts  4-bromo-6-metil-2H-piran-2-ons un broms tika aizvietots ar azīdu, kuru pēc tam reducējot tika iegūts 4-amino-6-metil-2H-piran-2-ons
  • trīs komponentu viena poda reakcijā izmantojot iepriekšminēto 4-amino-6-metil-2H-piran-2-onu, Meldrumskābi un benzaldehīdu vārošā etiķskābē tika iegūts  7-metil-4-fenil-3,4-dihidro-1H-pirano[4,3-b]piridīn-2,5-dions. Atkārtojot iepriekšminēto reakciju, taču Meldrumskābi aizvietojot ar etilacetoacetātu, tika iegūts attiecīgais dihidropiridīna atvasinājums jeb etil 2,7-dimetil-5-okso-4-fenil-4,5-dihidro-1H-pirano[4,3-b]piridīn-3-karboksilāts
  • 7-metil-4-fenil-3,4-dihidro-1H-pirano[4,3-b]piridīn-2,5-dions reakcijā ar benzaldehīdu  tika iegūts 7-metil benzaldehīda pievienošanās produkts jeb (E)-4-fenil-7-stiril-3,4-dihidro-1H-pirano[4,3-b]piridīn-2,5-dions
  • bromējot metil 2-metil-6-okso-4-fenil-1,4,5,6-tetrahidropirīdin-3-karboksilātu ar broma šķīdumu hloroformā tika iegūts attiecīgais 2-bromometilatvasinājums. Savienojuma 2. pozīcijā esošaos broma atoms tika aizvietots, iegūstot 2-azidometil savienojums. 2-azidometil savienojuma reakcijā ar 2-acetilēnpiridīnu tika iegūts  metil 6-okso-4-fenil-2-((4-(piridīn-2-il)-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)-1,4,5,6-tetrahidropiridīn-3-karboksilāts
  • bromējot etil 6-metil-2-okso-4-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidīn-5-karboksilātu ar broma  šķīdumu dioksānā, tika iegūts attiecīgais 6-bromometil savienojums. Nākošajā reakcijā ar nātrija azīdu DMF šķīdumā 6-broms tika aizvietots ar azīdu, veidojot 6-azidometilsavienojumu. „Klik” reakcijā ar 6-azidometil savienojumu un fenilacetilēnu tika iegūts  etil 2-okso-4-fenil-6-((4-fenil-1H-1,2,3-triazol-1-il)metil)-1,2,3,4-tetrahidropirimidīn-5-karboksilāts.

Publicēts 02.01.2019.